logo

Søk

Å måle barns leseutvikling

Norsk skole benytter ulike kartleggingsinstrumenter for å vurdere elevenes læring og utvikling. Men er disse gode nok? I sitt doktorgradsarbeid studerer Anne Arnesen nettopp dette.

Doktorgradsprosjektets tittel er Evaluering av kartleggingsinstrumenter for vurdering av elevenes sosiale ferdigheter og leseutvikling i grunnskolens barnetrinn. Arbeidet utføres ved Instituttet for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, hvor Anne Arnesen er stipendiat, med permisjon fra Atferdssenteret.

På seinsommeren kom den første fagartikkelen, som presenterer funnene fra en større skoleundersøkelse, hvor en testet et norskutviklet kartleggingsinstrument for vurdering av barns leseutvikling.

Instrumentet er basert på det amerikanske kartleggingsinstrumentet ORF (Oral Reading Fluency), som inngår i DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early Litteracy Skills). Funnene tilsier at den norske versjonen er en pålitelig og gyldig indikator for å kunne fange opp barns tidlige leseutvikling, og at den ikke minst er enkel å håndtere i skolehverdagen.

Den norske versjonen av kartleggingsinstrumentet er utviklet av Atferdssenterets tidligere medarbeider, pedagog Wilhelm Meek-Hansen, og er tilgjengelig for skoler på www.vokal.no.

Over to tusen elever

Gode leseferdigheter er viktig også for annen læring. Drøye to tusen elever, fra andre til femte klasse, deltok i undersøkelsen, som gikk over ett skoleår (2012–2013), rundt fem hundre i hvert årskull, fra rundt tjue skoler spredt over hele landet.

Til sammen skulle disse elevene bidra til ny kunnskap om evidensbaserte målinger for tidlig å kunne finne barn i risiko for å utvikle lesevansker og for å gi dem tidlig hjelp og oppfølging.

Målet med lesing er ikke bare å beherske de mer «automatiske» leseferdighetene som avkoding av ord, men også å kunne lese sammenhengende tekst med god flyt og prosodi (aksent og intonasjon) for så å trekke en mening ut av teksten, altså å lese med forståelse.

Leser høyt for læreren

Målingen skjer gjennom at elevene leser høyt i ett minutt fra tre ulike alderstilpassete tekster for læreren, med bare de to til stede. Basert på antall riktig leste ord regnes det ut en riktighetsprosent. Læreren sjekker også hva eleven forstår av det som er lest. Dette gjøres normalt tre ganger i løpet av skoleåret. Slik får en avdekket mulige lesevansker og samtidig fått fulgt leseutviklingen over tid. For det første viser den norske studien betydningen av å bruke flere ulike tekster for å måle barns leseutvikling istedenfor bare én enkelt tekst. For det andre viser studien betydningen av tidlig identifisering av barn som er i risiko for utvikling av lesevansker.

Foreliggende forskning

Amerikansk forskning tilsier at ORF er et godt verktøy for tidlig å finne barn i risiko for utvikling av lesevansker. Europeisk forskning byr på få systematiske studier av måleinstrumenter for leseferdigheter, og enda færre studier har sett på bruken av ORF i andre språk enn engelsk.

Norsk har en mer gjennomsiktig ortografi enn engelsk. I hovedsak uttales ordene slik de er skrevet. Nok en grunn til at det er viktig å finne ut om den norske ORF-utgaven er like treffsikker som den amerikanske originalen.

Elever som strever

Sammen danner god sosial fungering og lesing grunnlaget for mestring både i skole og samfunn. Leseferdigheter er viktig for å lære i andre skolefaglige aktiviteter. Det er derfor kritisk å tidlig kunne identifisere barn som strever med lesingen for å kunne sette inn nødvendige hjelpetiltak på et tidligst mulig stadium.

En PISA-undersøkelse fra 2013 tilsier at nesten hver fjerde femtenåring skårer lavt i leseforståelse. Og med lav leseforståelse, taper de fort terreng også i andre fag.

Les mer på forsking.no, uio.no og på læringsbloggen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Portrettfoto Anne Arnesen: Atferdssenteret

Arnesen, A., Braeken, J., Baker, S., Meek-Hansen, W., Ogden, T., og Melby-Lervåg, M. (2016). Growth in Oral Reading Fluency in a semitransparent orthography: Concurrent and predictive relations with reading proficiency in Norwegian, grades 2–5. Reading Research Quarterly. Online first. DOI: 10.1002/RRQ.159.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring