logo

Er mobbing traumatiserende?

Artikkel

Hensikten med denne artikkelen er å betrakte mobbing blant barn og unge i et traumeperspektiv. Kan mobbing være traumatisk? Og hva betyr det for forståelse av mobbing og for tiltak?

Lederartikkel


Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

Les lederen

Artikkel

Hvordan forebygge skolevegring?

I gjennomsnitt viser en elev i hver klasse tegn til skolevegring. Tidlig intervensjon er grunnleggende for å bryte prosessene bak skolevegringen. Like viktig er å forebygge skolefravær og skolevegring.


Refleksjon

Hvordan redusere risikoen for utenforskap?

Den sosiale ulikheten øker, den sosiale mobiliteten synker og for hvert år er det stadig flere barn som vokser opp i fattige familier i Norge (Bufdir, 2017, Aasland, 2019). Konsekvensene er psykiske lidelser, kriminalitet, rus, vold, arbeidsløshet og tap av human kapital. Med utgangspunkt i praksis og forskning har Ingvild Stjernen Tisløv, Bufdir, skrevet om hvordan vi med en analytisk og handlingsorientert tilnærming kan bidra til å redusere risikoen for utenforskap hos barn og unge med levekårsutfordringer.


Intervju

Bygger kunnskapsskolen på kunnskap?

Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU, har arbeidet med skole siden 1970. Han mener skolen har utfordringer med både innholdet og pedagogikken, og hvordan knytte disse sammen. Kunnskap skapes også gjennom perspektiv, så hvordan skal vi formidle kunnskapen slik at elevene oppfatter skolens innhold som relevant?


Aktuelt

Nye sjanser - bedre læring

Utredningen om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019:3) går ikke langt nok med hensyn til forslag til reformer i skolen, skriver Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi ved Universitet i Oslo. Bør elevene få mer frihet i valg av fag? Så får vi heller akseptere at det er kjønnsforskjeller i elevenes interesser?

Forskningsnytt


Her følger sammendrag av fagfellevurderte artikler, bøker og bokkapitler fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge gjennom det siste halvåret.

Les forskningsnytt