logo

Emosjonell støtte i klasserommet

Artikkel

Gode lærer-elev-relasjoner er en sentral faktor i emosjonell støtte, og viktig i utøving av lærerrollen. I denne artikkelen ser vi nærmere på læreres emosjonelle støtte i norske skoler og identifiserer et sentralt område som kan styrke denne støtten ytterligere.

Lederartikkel


Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

Les lederen

Refleksjon

Erfaringer med evidensbaserte tiltak i barnevernet - et ledelsesperspektiv

Barnevernet vil alltid behøve tilgang til oppdatert innsikt og kompetanse. Vel så viktig er det at vi opparbeider mengdetrening i å anvende kunnskapen som allerede finnes. I møtet med et komplekst samfunnsoppdrag trenger fremtidens barneverntjenester en helhetlig portefølje med barneverntiltak som tas i bruk.


Artikkel

Unge som mottar hjelp fra barnevernet og yrkesfaglig opplæring

Syv av ti unge som har fått hjelp fra barnevernet begynner på yrkesfag, men kun én av ti oppnår fagbrev. Hvorfor er det så få med erfaring fra barnevernet som blir snekkere, helsefagarbeidere og elektrikere?


Artikkel

Nytt behandlingstilbud for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd

MST-PSB (Bekymringsfull seksuell atferd) tilbys nå i enkelte MST-team i Norge. Dette er en behandling rettet mot barn og unge fra 10-18 år med bekymringsfull seksuell atferd. I denne artikkelen gir forfatterne et nærmere innblikk i hva dette nye behandlingstilbudet går ut på.

Forskningsnytt


Her følger sammendrag av fagfellevurderte artikler, bøker og bokkapitler fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge gjennom det siste halvåret.

Les forskningsnytt

Artikkel

Moving to opportunity - å flytte til muligheter

Eksperimentet «Moving to opportunity» ga et tilfeldig utvalg av amerikanske familier muligheten av å flytte fra et miljø preget av fattigdom til et miljø preget av høy inntekt og utdanning. Hvordan gikk det med dem?


Intervju

Fellesskap og individuell tilpasning

I et tidligere nummer av KONTEKSTonline fortalte Per Tronsmo om første semester med Guttas Campus. Tre år senere har det blitt flere campus, og det er høstet omfattende erfaring med samspill, gutter, vennskap og faglig utvikling. Vi har intervjuet Omar Mekki, daglig leder for Guttas Campus.