logo

Søk

Å tilrettelegge for evidensbaserte intervensjoner

Stipendiat Joshua Patras ved Atferdssenteret har undersøkt praksis i ulike organisasjoner ved implementering av Parent Management Training – Oregon (PMTO). I sin doktorgradsavhandling foreslår han endringer i praksis.

Joshua Patras forsvarer avhandlingen sin den 2. juni ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Målet med forskningsprosjektet har vært å identifisere forhold ved barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) som legger til rette for innføringen av evidensbaserte behandlingsmetoder. Terapeuter innenfor barnevern og BUP ble spurt om sitt arbeidsmiljø i forbindelse med implementeringen av Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO), en behandlingsmetode for familier med barn med atferdsproblemer.

Fordel med minst tre PMTO-terapeuter på ett sted

Resultatene fra studien viste at terapeuter som jobbet i organisasjoner med minst tre PMTO-terapeuter, rapporterte om større grad av samarbeid og et bedre fungerende arbeidsmiljø enn terapeuter ved arbeidssteder med færre enn tre terapeuter. Funnene tyder på at terapeutene trenger å jobbe sammen på uformelle måter til daglig, for å oppleve arbeidsmiljøet som positivt. I tillegg framkom det at terapeuter som oppfattet sitt arbeidsmiljø som mer positivt, var bedre i stand til å ta i bruk den nye kompetansen i sitt daglige virke. Dette kan indikere at behandlingen familiene fikk av disse teapeutene, var av bedre kvalitet.

Utviklingen av et måleinstrument

Studien omfattet også utviklingen av et måleinstrument til bruk i barneverntjenesten, BUP og liknende instanser. Instrumentet kan være til hjelp for forskere og organisasjonsutviklere som ønsker å se på ulike sider ved opplevd arbeidsmiljø og effektivitet på arbeidsplasser.

Samlet sett peker resultatene på hvordan det å være oppmerksom på arbeidsmiljøet, samt hvilke strategier som tas i bruk ved implementeringen av nye terapeutiske teknikker, kan føre til bedre resultater både for terapeutene og familiene som trenger hjelp.

Behov for mer forskning

Sammenhengen mellom funnene peker også i retning av at det trengs mer forskning om forhold som påvirker implementering av evidensbaserte metoder.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring