logo

Søk

Behov for langsiktige, velfinansierte og praksisrettede forsknings- og utviklingsprosjekter

- Barnevernsfeltet har behov for langsiktige, velfinansierte og praksisrettede forsknings- og utviklingsprosjekter. Slike prosjekter vet vi at bidrar til nødvendige praksisendringer og reell kompetanseheving i feltet, til det beste for de barna og familiene som trenger det mest, skriver NUBU i sin høringsuttalelse til Barnevernutvalgets utredning.


Gutt på sykkel i fart. Foto: Colourbox.

NUBU har avgitt høringssvar til NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid - Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet.

Utredningen påpeker en rekke kjente problemstillinger i barnevernet og inneholder mange gode anbefalinger. Disse anbefalingene må de facto følges opp slik at det blir mulig å realisere målsettingene i oppvekstreformen, Hurdalsreformen, og regjeringens varslede kvalitetsreform for barnevernet.

Barns rett til medvirkning

Utvalget påpeker at barns rett til medvirkning ikke ivaretas godt nok i alle faser av en barnevernssak. Det skjer til tross for at denne retten er hjemlet i både Grunnloven, FNs barnekonvensjon og barnevernsloven. NUBU stiller seg bak utvalgets innstilling om å styrke barns rett til å si sin mening i barnevernssaker som angår dem selv. Barn skal ha rett til å bli involvert og å si sin mening når viktige beslutninger skal fattes. Vi er imidlertid ikke sikre på om det å gi barn helt ned til 12 år partsrettigheter er til beste for barnet.

Vi må hjelpe barn til å kunne bli boende i hjemmet

NUBU vil fremheve behovet for å gjøre mest mulig for å hjelpe barn til å kunne bli boende i hjemmet. Dette bør skje gjennom forskningsbaserte, høykompetente tiltaksteam med solid barnevernsfaglig og psykologisk kompetanse. Eksempelvis har flere kommuner nå etablert, eller er i gang med å etablere særlig spesialiserte tiltaksteam for familier hvor det forekommer vold og omsorgssvikt (MST-CAN). Regjeringen bør vurdere hvordan den kan støtte videre implementering, utvikling og forskning på tilsvarende høykompetente behandlingstiltak i barnevernet.

Sterke og stabile fagmiljøer er avgjørende for å sikre gode tilbud

Sterke og stabile fagmiljøer er viktig for å kunne sikre gode tilbud til barn og familier i alle deler av landet. Utvalget er bekymret for om barnevernstjenestene har de forutsetningene og rammebetingelsene de trenger for å kunne levere gode tjenester. Svake rammebetingelser kan gjelde både store og små kommuner, men ser likevel ut til å ramme små distriktskommuner hardest. Etter utvalgets vurdering er forutsetningene for å levere gode barnevernstjenester dårligere jo mindre barnevernstjenestene er.

Utvalget mener at de mange tiltakene som allerede er iverksatt overfor det kommunale barnevernet vil kunne ha positive gevinster, for eksempel tiltak for å styrke kompetansen hos ansatte. Det er likevel høyst usikkert om endringsprosessene som pågår vil kunne løse mer grunnleggende og strukturelle problemer knyttet til manglende stabilitet i tjenestene og manglende mulighet til å bygge opp nødvendig kompetanse og erfaring på krevende saker.

Nye forskningssentra vil kunne bidra til en uheldig fragmentering

Utvalget foreslår at det etableres minst to forsknings- og analysesentre for kunnskap om utsatte barn og unge, som skal ivareta behovet for forskning på barnevernsområdet og formidlingen av denne forskningen.

Vi er enig i at det er viktig å ivareta behovet for kunnskapsutvikling og forskningsformidling på barnevernsfeltet. Dette feltet er preget av lite og svak forskning, til tross for at det antakelig er et av de viktigste områdene det kan drives kunnskapsutvikling på, både fra et individ-, et familie- og et samfunnsperspektiv. Men NUBU er uenig i forslaget om å opprette nye forskningssentra på området.

NUBU mener at å opprette nye forskningssentra på feltet utsatte barn og unge mest av alt vil bidra til et ytterligere fragmentert og uoversiktlig landskap av kunnskap- og kompetansesentra med delvis overlappende innsatsområder. Det vil bli en situasjon som er enda vanskeligere for tjenestene å navigere i, som da ikke vet hvor de skal henvende seg.

Det vil også gjøre det mer ressurskrevende å følge for myndighetene og det hindrer en konsolidering og styrking av innsatsen. Vi mener forslaget vil resultere i at innsatsen vil bli ufokusert og spredt for tynt. Feltet trenger snarere ett eller noen få kraftsentra hvor denne type forskning er primæroppgave og som vil ha tilstrekkelig finansiell støtte.

I tillegg mener vi at det bør satses mer på eksisterende kunnskapssentra som allerede driver denne type forskning på internasjonalt nivå.

Les NUBUs høringssvar til Barnevernutvalgets utredning her.

Les mer om NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid på Barne- og familiedepartementet nettsider.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring