logo

Søk

FFT endrer navn til RFT

Fra nå av heter behandlingstilbudet RFT – Relasjonsfokusert familieterapi. Bakgrunnen for navneskiftet er at Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Bufdir har valgt å avslutte samarbeidet med utviklerne av FFT i USA. Det er flere årsaker som ligger til grunn for denne beslutningen.


Foto: Colourbox.

De senere årene har vi opplevd å få mindre faglig utbytte av de tjenestene vi kjøper
fra FFT-utviklerne, og det har derfor blitt et spørsmål om hvilken merverdi samarbeidet gir oss. I tillegg har lisensavgiften økt betraktelig. Enkelte andre land har gjort lignende vurderinger og valgt å gå ut av lisenssamarbeidet, men fortsette med det kliniske tilbudet under annet navn og med stør-re faglig frihet til å tilpasse det til egen befolkning og kontekst. Dette ønsker vi også å gjøre frem-over. Under navnet Relasjonsfokusert familieterapi (RFT) skal vi bygge videre på det vi tar med oss fra årene med samarbeid med utviklerne i USA.

Det er per august 2023 etablert fire team i Bufetats regioner og to kommunale team. Disse vil etter Bufdirs anbefalinger fortsette sitt arbeid med spesialisert hjelp rettet mot ungdomsfamilier, under det nye navnet RFT. NUBU vil lede den faglige videreutviklingen og bistå teamene med opplæring, kompetanseheving og kvalitetssikring av behandlingsarbeidet.

NUBU har gjennomført en effektstudie (RCT-studie) av FFT i Norge og resultatene fra studien vil snart bli offentliggjort. Effektstørrelsene er ikke så store som vi hadde trodd og håpet. En helt fersk metaanalyse fant 20 forskningsstudier som evaluerte effekten av FFT. 15 av studiene hadde et datamateriale som kunne benyttes i metaanalyse (Littell, m.fl., 2023). Data fra den norske FFT-evalueringen (Ogden, 2013) er inkludert i denne metaanalysen. 

Resultatene fra den norske randomiserte kontrollerte studien er i tråd med forskernes samlede konklusjon om at det ikke er dokumentasjon for effekten av FFT. Dvs. at FFT ikke er signifikant bedre enn annen vanlig behandling for målgruppen. De konkluderer med at det foreligger svak dokumentasjon for den generelle effekten av FFT på tvers av ulike studier, og at et valg om å be-nytte FFT som metode ikke kan begrunnes på bakgrunn av dokumentert effekt.

Samtidig har Bufdir nylig publisert en studie som viser gode erfaringer med tilbudet både blant ungdom, foreldre, ansatte i kommunale barnevernstjenester og ansatte i teamene. Denne studien forteller videre at medvirkning bidrar til opplevelse av virkning. Artikler skrevet på bakgrunn av en norsk effektstudie på FFT er underveis til publisering, og viser i korte trekk ikke så positive effekter som vi hadde håpet og trodd.

Bufdir som fagdirektorat for barnevern i Norge vil alltid måtte vurdere hvilket tjenestetilbud som best treffer behovene i befolkningen og hvordan dette kan organiseres hensiktsmessig innenfor gitte rammer og ressurser. Slike vurderinger gjøres basert på den til enhver tid beste tilgjengelige kunnskap. Kunnskapsbasert praksis bygger på forskningskunnskap, praksiskunnskap og bruker-kunnskap. Dette betyr at etaten må lytte til forskningen, til de som utøver tjenestetilbudet i praksis og til de som mottar hjelpetjenester. Dette er også en viktig forklaring på hvorfor tjenestetilbudet nå endrer navn og får tilpasset innhold.

I det videre arbeidet skal vi ta med oss det vi har erfart, lært og reflektert over gjennom årene vi har hatt FFT i Norge. Tusen takk til alle som bidrar til at ungdom og deres familier fortsatt får god hjelp – under nytt navn og med noen nye muligheter.

Les mer om metoden RFT.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring