logo

Søk

Foreldrerådgivning kan gi mindre angst og depresjon hos barn med atferdsvansker

En ny studie fra NUBU viser at foreldrerådgiving kan redusere atferdsvansker, øke den sosiale kompetansen, og gi mindre depresjon og angst hos barn.

Forskning tyder på at en del barn som viser atferdsvansker også sliter med symptomer på angst og depresjon i tillegg til at de viser lav sosial kompetanse. Parent Management Training –Oregon (PMTO) og TIBIR foreldrerådgivning (en variant av PMTO), er to versjoner av foreldrerådgivning som begge har vist seg å være effektive til å redusere begynnende eller eksisterende atferdsvansker hos barn. Tiltakene har god effekt ved å bedre samspillet mellom foreldre og barn. Ny studie på PMTO og TIBIR: Resultatene viste at både TIBIR foreldrerådgiving og PMTO reduserte atferdsvansker og økte den sosiale kompetansen hos barna som deltok. Foto: Colourbox.

I en ny studie fra NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge har Silje Hukkelberg, Truls Tømmerås og Terje Ogden undersøkt i hvilken grad PMTO og TIBIR foreldrerådgiving kan redusere depresjon og angst, samt bedre den sosiale kompetansen, i tillegg til å redusere atferdsvansker.

Resultatene viste at både TIBIR foreldrerådgiving og PMTO reduserte atferdsvansker og økte den sosiale kompetansen hos barna som deltok. TIBIR foreldrerådgiving reduserte i tillegg depresjon og angst hos barna.

Økt sosial kompetanse

TIBIR foreldrerådgivning og PMTO gruppeversjon skiller seg fra hverandre i både form, behandlingsintensitet (5 timer versus 30 timer), og ved å være rettet mot ulike målgrupper. TIBIR foreldrerådgivning retter seg mot enkeltfamilier i en tidlig negativ utviklingsfase hvor utfordringene er mindre intense, mens PMTO gruppeversjon tilbys i gruppeformat til familier som viser tydelige samspillsvansker.

I denne studien deltok 137 familier som mottok PMTO behandling, og 216 familier som fikk TIBIR. Både PMTO-behandling og TIBIR-foreldrerådgivning reduserte atferdsvanskene og økte den sosiale kompetansen sammenliknet kontrollgruppen som fikk annen type hjelp.

–  Dette viser at metodene ikke bare har god effekt på atferdsproblemer hos barn, men også på den sosiale kompetansen, selv om metodene ikke retter seg spesifikt inn imot å øke barns sosial kompetanse, sier Silje Hukkelberg.

Videre viste funnene en reduksjon av angst/depresjon blant barna som mottok TIBIR foreldreveiledning. Dette gjaldt derimot ikke barna som fikk PMTO.

–  Dette skyldes antagelig blant annet at barna som mottok PMTO var eldre og hadde høyere intensitet i atferdsvansker, og større grad av angst/depresjon enn barna hvor foreldrene fikk TIBIR foreldreveiledning. Det kan derfor hende at barna som mottok PMTO krever en mer omfattende behandling eller annen type hjelp for å redusere angst og depresjon, forklarer Hukkelberg.

Store konsekvenser

Tidligere forskning tyder på at barn med vedvarende og stor grad av atferdsvansker ofte viser lav sosial kompetanse. Denne kombinasjonen kan ofte få store konsekvenser, slik som dårlig helse, sosial utestengelse, frafall fra skolen og kriminalitet.

Det er særlig når atferdsvansker viser seg tidlig, i kombinasjon med lav sosial kompetanse og psykiske vansker, at sannsynligheten for framtidige problemer øker. Derfor er det ekstra viktig at barn som viser tegn til atferdsvansker får hjelp tidlig, før de utvikler seg til å bli fastlåste og mer alvorlige problemer. Barn som viser aggresjon eller på ulike måter utagerer ovenfor andre barn, blir ofte mislikt og avvist av jevnaldrende. Dette fører ofte igjen til at disse barna blir utestengt sosialt, og dermed også mister muligheten til å lære og utvikle sosiale evner.

–  Disse funnene støtter at lav sosial kompetanse henger sammen med atferdsvansker. Selv om atferdsproblemer, lav sosial kompetanse og depresjon/angst ofte kan skyldes både felles og ulike årsaker, så representerer de et trekløver som ofte oppstår og blir påvirket i et samspill med hverandre, utdyper Hukkelberg.

Jevnt god effekt

Både barna som fikk PMTO og TIBIR viste større grad av atferdsvansker jo eldre de var. Dette understreker betydningen av tidlig innsats. Heldigvis kan foreldre bidra positivt til endring, og foreldreintervensjoner som PMTO og TIBIR-foreldrerådgiving, har vist seg å redusere atferdsproblemer ved å endre på foreldrepraksis.

–  Årsaken til at metodene jevnt over viste god effekt på reduserte atferdsvansker og økt sosial kompetanse, skyldes sannsynligvis at metodene består av komponenter som brukes i behandling av både atferdsvansker og angst/depresjon, for eksempel problemløsning, positivt samspill, og endring av negative tankemønstre, avslutter Hukkelberg.

Hukkelberg, S., Tømmerås, T., & Ogden, T. (2019). Parent training: Effects beyond conduct problems. Children and Youth Services Review. Doi: 10.1016/j.childyouth.2019.03.009.

Artikkelen har tidligere vært publisert på forskning.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring