logo

Søk

Godt samarbeid med læringsnettverkene i barnevernet

Ungdomsavdelingen ved NUBU ønsker å formidle kunnskap om hvordan iverksette gode tiltak og gi hjelp til ungdomsfamilier. Læringsnettverkene i barnevernet er en viktig arena for dette.

Kursdeltakere fra Læringsnettverk II i Møre og Romsdal. Foto: Anne Lothe Brunstad.
 

Avdelingen har så langt i år bistått to slike læringsnettverk.

- Vi er veldig glade for å kunne bistå læringsnettverkene, og ser nytten av å nå ut til ansatte i kommunalt barnevern med forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan hjelpe ungdomsfamilier som strever, sier Dagfinn Mørkrid Thøgersen, fagdirektør i Utviklingsavdeling ungdom (ungdomsavdelingen) ved NUBU.

- Kommunalt barnevern har med barnevernsreformen fått et større ansvar for å tilby gode tiltak til barn og ungdom. Vi ønsker å kunne støtte kommunene i å ta dette ansvaret, og opplever at vi gjennom formidling til læringsnettverkene har en god arena for dette arbeidet, sier Mørkrid Thøgersen.


Fagdager om fosterhjemsarbeid 

I juni holdt Rebecca Ervik-Jeannin og Kyrre Lønnum, spesialrådgivere ved NUBU, sammen med Kharim Lekhal, tidligere behandlingsleder i Bufetat region Øst, to fagdager for et Læringsnettverk for kommuner i Innlandet. Deltakerne var ansatte i barneverntjenestene i Ringsaker, Elverum, Hamar, Løten og Stange. 

Temaet var veiledning av fosterhjem som har barn eller ungdom som viser utfordrende atferd. Fagdagene inneholdt en kortfattet introduksjon av målgruppen, med sentral teori og forskning på utvikling av problematisk atferd hos barn og unge. Hoveddelen av samlingen omhandlet temaene ros og positiv involvering, konkretisering av atferd, effektive beskjeder, og hvordan dette kan integreres i arbeidet med veiledning av fosterhjem. 

Deltakerne fikk i tillegg øve på konkrete ferdigheter gjennom rollespill i mindre grupper. Tilbakemeldingen var at denne type praksisnære øvelser var både nyttig, men også krevende. 

Samarbeidet med dette læringsnettverket fortsetter med to nye kursdager i løpet av høsten 2022. Da vil det bli gitt mer ferdighetstrening, samt nye temainnledninger relatert til forebygging og håndtering av barn og unges utfordrende atferd i fosterhjem.

Kommunene mottok økonomisk støtte til dette kompetansearbeidet fra Statsforvalteren, og har søkt Statsforvalteren om midler til å videreføre samarbeidet med NUBU i 2023. Hensikten er å utvikle en mer langsiktig implementeringsstrategi for arbeid med barn og unge i fosterhjem som viser utfordrende atferd. Vi håper å kunne være med å utvikle denne kompetansen over tid med læringsnettverket.
 

Styrket kompetanse i gode samtaler med ungdomsfamilier

Det andre læringsnettverket som ungdomsavdelingen ved NUBU har bistått denne våren er Læringsnettverk II i Møre og Romsdal. Dette nettverket kontaktet NUBU med ønske om å styrke sin kompetanse i å få til gode samtaler med ungdomsfamilier.

Anne Lothe Brunstad, spesialrådgiver ved NUBU, og Frank Norman Leversund, FFT-veileder i Sogn og Fjordane, Bufetat, bidro med et todagers-kurs med kursdager i mars og juni. Det ble gitt tilbud om månedlige veiledning mellom kursdagene. Også dette prosjektet har mottatt midler fra Statsforvalteren.

Det var 50 deltakere første kursdag og rundt 30 deltakere andre dag. Deltakerne var kontaktpersoner fra syv ulike barneverntjenester. Det ble fine dager med masse øving på teknikker og diskusjoner om utfordringer i møte med ungdom og deres familier. 

Tilbakemeldingene viser at kurset økte deltakernes motivasjon, ferdigheter og kunnskap om hvordan de kan møte ungdomsfamilier på en enda bedre måte. Også i dette læringsnettverket vil kompetanseutviklingen bli fulgt opp til høsten for å se på hvordan lærdommene fra kurset implementeres i det daglige arbeid.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring