logo

Søk

Grunnmodell for hjelpetiltak i barneverntjenesten treffer både hjerte og hjerne

- Dette treffer både hjerte og hjerne, sa Bufdirs direktør Hege Nilssen da hun på onsdag fikk overlevert forslaget til Grunnmodell for hjelpetiltak i barneverntjenesten fra Kristin Berg Nordahl, prosjektleder og forsker ved NUBU.


Kristin Berg Nordahl, prosjektleder og forsker ved NUBU overleverer forslag til Grunnmodell for hjelpetiltak i barneverntjenesten til Bufdirs direktør Hege Nilssen. Foto: Karoline Kvellestad Isaksen, Bufdir.

- Det treffer hjertet fordi det har en nærhet til brukerne og ivaretar brukerperspektivet både for tjenesteutøverne som skal gi hjelpetiltakene og for barn, ungdom og familier som skal motta tiltakene, og det treffer hjernen med systematikken og analysedelen i modellen, utdypet Nilssen.

Tre kompetansesentre, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør), og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) samarbeidet siden starten av 2020 om å utvikle og prøve ut en grunnmodell for hjelpetiltak i den kommunale barneverntjenesten.

I tillegg til Bufdir-direktøren, var flere involverte fra direktoratet og en saksansvarlig fra Barne- og familiedepartementet til stede da representanter for prosjektgruppen fra kompetansesentrene overleverte sluttrapporten. Sluttrapporten beskriver gjennomføring og innhold i modellen, samt håndbøker og materiell til bruk i opplæring og i direkte møter med barn, ungdom og familier i tjenestene.


Samutvikling har vært en nøkkelfaktor

Grunnmodellen har blitt til gjennom et samarbeid mellom kompetansesentrene og i samutvikling med ti utvalgte barneverntjenester, samt organisasjoner og kompetansemiljøer som representanter for ulike brukerstemmer.

- Samutviklingsprosessen har vært en nøkkelfaktor i utviklingsarbeidet og resultatet er en kunnskapsbasert Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet med potensiale til å bidra med riktig hjelp til rett tid. Det har vært prosjektets hovedmål helt fra starten, sier Kristin Berg Nordahl.

I prosjektperioden har modellen vært prøvd ut av kontaktpersoner og barn, ungdom og familier i de ti deltakende barneverntjenestene. En intern og en ekstern evaluering peker på at innhold og arbeidsmetoder i modellen bidrar til en positiv endring i hjelpetiltaksarbeidet. Både tjenester og brukere fremhever at mer struktur og konkrete verktøy bidrar til større åpenhet, bedre samarbeid og større grad av medvirkning.
 

Videre arbeid med Grunnmodellen

For å ta i bruk verktøy og arbeidsmetoder i Grunnmodellen kreves opplæring og veiledning. Rapporten til Bufdir inneholder et forslag til plan for implementering og kvalitetssikring i barneverntjenestene. For å sikre tilpasning til lokale forhold er en videreføring av samutviklingen med tjenestene viktig. På den måten kan grunnmodellens verktøy og arbeidsmetoder tas i bruk og bli en del av det lokale hjelpetiltaksarbeidet.

Modellen er prøvd ut for familier med barn mellom 4 og 12 år og for ungdom som trenger ettervern. Det er planlagt en videreutvikling og en tilpasning til de yngste barna og tenåringene før en helhetlig Grunnmodell som omfatter alle aldergrupper, kan implementeres i flere tjenester.

- På sikt håper prosjektgruppa og jeg at en implementering i den kommunale barneverntjenesten skal bidra til mer likeverdige tjenester, og at Grunnmodellens innhold og arbeidsmetoder skal bli måten man driver hjelpetiltak i hele landet, sier prosjektleder Kristin Berg Nordahl.


Grunnmodellens innhold

Grunnmodellen er en arbeidsmodell som strukturerer det eksisterende hjelpetiltaksarbeidet i barneverntjenestene og tilfører systematikk gjennom hjelpetiltaksforløpet. Den konkretiserer innholdet i tiltaket «råd og veiledning», og bidrar med kunnskapsbaserte verktøy og arbeidsmetoder i gjennomføringen. Visualiserte forløpsmodeller gir en oversikt over hvordan kartlegging, tiltaksplan, oppstart, valg og gjennomføring av ulike tiltakstyper, og evaluering av tiltakene henger sammen.

- At de som har behov får riktig hjelp til rett tid innebærer skreddersøm og individuell tilpasning av hjelpetiltakene. En helhetlig kartlegging av barnets eller ungdommens ressurser og utfordringer legges til grunn for beslutninger om valg av tiltak.
 

- Godt samarbeid gjennom hele prosessen er en forutsetning for reell medvirkning. Grunnmodellen inneholder konkrete, visualiserte verktøy og arbeidsmetoder som skal bidra til å sikre god kommunikasjon uansett språklige forutsetninger og kulturell bakgrunn, utdyper Berg Nordahl

Som en konkretisering av innholdet i det mye brukte tiltaket «råd og veiledning» er det for familier med barn mellom 4 og 12 år utviklet og prøvd ut et eget strukturert og tidsavgrenset familieveiledningstiltak. Tiltaket er rettet mot utfordringer i samspillet mellom barn og foreldre som ofte er tema i barnevernssakene. Innholdet tilrettelegges ut fra barnas og foreldrenes behov, og veiledningen utføres av kontaktpersonene selv.

Last ned Grunnmodell for hjelpetiltak i barneverntjenesten her.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring