logo

Søk

Høring om barnevernloven

Atferdssenteret støtter regjeringens ønske om å forsterke tidlig innsats og forebygging for barn og unge, samtidig som senteret grunngir hvorfor spesialisttjenesten i barnevernet bør opprettholdes på statlig nivå.

Kompetansenivået i behandlingsprogrammene er etter Atferdssenterets mening så spesialisert, at ansvaret ikke bør overflyttes til kommunene. Derimot vil spesialisttjenestene gjennom opplæring og veiledning kunne bidra til kompetanseheving i kommunene.

Endret ansvarsfordeling?

I høringsnotatet «Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform» legger departementet opp til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En mener en endret ansvarsdeling blant annet skal kunne

  • gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid

  • gi sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

Fem anbefalinger

Atferdssenteret har i sin høringsuttalelse samlet sine anbefalinger i fem hovedpunkter.

  • Atferdssenteret anbefaler at spesialisttjenestene som omhandler behandlingstilbudene MST (Multisystemisk terapi) og FFT (Funksjonell familieterapi) for ungdom og PMTO (Parent Management Training – Oregon) for barn, som i dag driftes av Bufetat, fortsatt driftes av Bufetat eller alternativt overføres som en spesialisttjeneste til Familievernet.

  • Atferdssenteret anbefaler at satsingen på tidlig innsats og forebygging i kommunene baseres på programmet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Programmet utvikles videre til også å omfatte tiltak og innsatser for barn med internaliserte og sammensatte problemer og videre også til å omfatte tiltak for hele aldersgruppen, opp til atten år.

  • Atferdssenteret anbefaler at de regionale ressursene knyttet til implementering av PMTO og TIBIR samordnes med ressursene i RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) og RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) for en samordnet og styrket regional implementering.

  • Atferdssenteret anbefaler at oppgaver knyttet til kvalitetssikring av programutøvelse av MST, FFT, TFCO og PMTO og TIBIR fortsatt ligger hos Atferdssenteret.

  • Atferdssenteret anbefaler at det stilles klare krav til dokumentasjon om oppfyllelse av de seks kvalitetskriteriene gitt av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for tiltak som iverksettes for barn og unge. Dette kan sikres gjennom krav om godkjenning etter kvalitetskravene i for eksempel Ungsinn.

Å nå fram til målgruppene

Den drøye ti sider lange høringsuttalelsen fra Atferdssenteret berører også utfordringen som ligger i dette med å nå fram til målgrupper som ikke ønsker å ta i mot tilbudene, selv om de åpenbart kan ha utbytte av dem.

På dette området ønsker Atferdssenteret å fortsette samarbeidet med Bufetat og de kommunale barneverntjenestene i forsøkene med å utvikle bedre strategier og nye metoder for å nå fram til og motivere barn, ungdom og familier til å delta i behandlingstilbudet og i de forebyggende innsatsene.

Lenker knyttet til høringen

Høringsbrevet.

Høringsnotatet.

Atferdssenterets høringsuttalelse.

 

Illustrasjon: Colourbox

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring