logo

Søk

Langtidseffekter av intervensjoner i skolen

Atferdsproblemer kan føre til at barn og unge også kommer til kort på skolen – og seinere i livet. Hva kan vi vinne gjennom systematisk forebygging?

Hele fem forskningsmiljøer, deriblant Atferdssenteret, deltar i en ny, omfattende og langsiktig registerstudie.

Prosjektledelsen til Langtidseffekter av skoleintervensjoner og skolemiljø – en registerstudie ligger ved Frischsenteret. De øvrige tre samarbeidspartnerne er Statistisk sentralbyrå og universitetene i henholdsvis Bergen, ved UniResearch (RKBU), og Oslo (Samfunnsvitenskapelig fakultet).

Prosjektet, som starter nå i høst og vil vare ut året 2018, finansieres av Norges forskningsråd over FINNUT-programmet, i tillegg til at to av samarbeidspartnerne bidrar med ett til to årsverk.

Antimobbing og PALS

Med mål om å forebygge og redusere problematferd og mobbing i skolen, har Olweus-programmet (Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd) og PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) blitt innført i mer enn 680 barne- og ungdomskoler i Norge i årene 2000−2010.

Hvilke – om noen – effekter har dette hatt?

Begge programmene kan vise til positive kortsiktige effekter. Men hvilke effekter gir disse to programmene på lengre sikt?

Resultatmåling på et bredt spekter

Prosjektets ambisjon er å identifisere langsiktige effekter av disse to store og skoleomfattende intervensjonsmodellene. Og det på et bredt spekter av resultater, både innenfor og utenfor skolen, målt i ungdomsårene og i tidlig voksenalder.

Ved hjelp av longitudinelle registerdata, vil prosjektet se på utdanning, arbeid, trygd, kriminalitet og helse. Selv små effekter kan gi store gevinster – både for den enkelte og for samfunnet.

Samarbeid over landegrensene

Prosjektet vil samarbeide med disse utenlandske forskerne:

  • Catherine P. Bradshaw (John Hopkins Center for Prevention of Youth Violence, USA)
  • Donna Cross (Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Western Australia)
  • Bo Vinnerljung (Institutionen för socialt arbete, Sverige).

Illustrasjon: Colourbox

Langversjon norsk:
Langtidseffekter av skoleintervensjoner og skolemiljø – en registerstudie

English version:
Long-term effects of school-wide interventions and school environment using longitudinal register data

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring