logo

Søk

NUBU bidrar i BarnUnge21-strategien

Barne- og familiedepartementet har oppnevnt en strategigruppe som skal hente inn kunnskap om utsatte barn og unge, og identifisere kunnskapsbehov. Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU, deltar i strategigruppen.

Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. Arbeidet skal være sektorovergripende og favne barn og unge som står i fare for marginalisering og utenforskap. Dette kan for eksempel være barn og unge utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep, barn og unge utsatt for trakassering og diskriminering, barn og unge som lever med foreldre som er rusavhengig eller psykisk syke, barn og unge med store atferdsproblemer, barn og unge i familier med høyt konfliktnivå, og barn og unge i lavinntektsfamilier. Favne utsatte barn og unge: BarnUnge21-strategien skal identifisere kunnskapsbehov, styrker og svakheter innen forskning på utsatte barn og unge. Bilde: Illustrasjonsfoto Colourbox.

Det er også hensikten med strategien å ha en gjennomgang og analyse av tilstand og behov på forskningsområdene innenfor temaet Utsatte barn og unge (jf. St.prp. 1). Videre er det målet at gjennom en bred prosess med relevante aktører etableres en felles forståelse av utfordringer, kunnskapsbehov og prioriteringsrekkefølge for tiltak. BarnUnge21-strategien skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens prioriteringer innenfor feltet fremover.

Arbeidsområdet og arbeidsgrupper

For hvert område opprettes en arbeidsgruppe. Hver arbeidsgruppe får i oppgave å beskrive status og situasjonen, vurdere og identifisere mål og foreslå tiltak. Det utarbeides en rapport fra hver av arbeidsgruppene som strategigruppa bruker som underlag for den helhetlige strategien. Fra diskusjonen om mål og rammer for arbeidet ble det utledet fire arbeidsområder som strategigruppen vil prioritere:

1) Forskning som støtter innovasjon og praksis:
Foreslå tiltak som bidrar til utvikling av praksisnær forskning av høy kvalitet med sikte på at tjenestene tar i bruk systematisert og kvalitetssikret kunnskap i praksis. Hvordan sørge for gode koblinger mellom forskning, innovasjon og praksisfeltet med sikte på å utvikle relevant og praksisnær forskning.

2) Utdanning for kunnskapsbasert og samordnet og brukerrettet praksis:
Foreslå tiltak som gjør at grunnutdanningene og etter-/videreutdanningene på universitets- og høyskolenivå er godt koblet mot forskningsfronten, at forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap anvendes i utdanningene, og gjennom dette støtte opp om at praktikerne tar i bruk forskningsbasert kunnskap og har gode kunnskaper om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.

3) Ledelse for kunnskapsbasert og samordnet og brukerrettet praksis:
Foreslå tiltak som gjør de ansvarlige lederne av tjenestene fremmer kunnskapsbasert praksis og helhetlig innsats. Hvordan jobber man for å få en virksomhet til å bli mer kunnskapsbasert? Hvilken bistand eller hjelp kan man få til å manøvrere i eksisterende kunnskap? Hvordan få kommunene til å bruke kunnskap, og hvordan blir dette vektlagt fra administrasjon og ledelse? Hva skal til for at ledelsen av tjenester understøtter god, kunnskapsbasert praksis og helhetlig innsats?

4) Bruk av kunnskap i praksis. Med basis i praksisfeltet:
Hva er status for bruk og tilgang til forskning, hvordan er systemene for læring og utvikling, hvilke kompetansekrav stilles og hva er barrierer? Foreslå tiltak som bidrar til at kunnskap blir til handling, og praksis blir til systematisert kunnskap.

BarnUnge21-strategien leveres 2020

Strategigruppen skal legge fram forslaget til BarnUnge21-strategi for Barne- og familiedepartementet på senhøsten 2020. Forskningsrådet er tildelt sekretariatsfunksjonen for strategigruppen. Gruppen ledes av spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet Trond Fevolden, og består ellers av følgende medlemmer:

Strategidirektør Bjørn Lescher-Nuland, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

• Divisjonsdirektør Kjersti Flåten, Utdanningsdirektoratet (Udir)

• Seksjonssjef Anne-Cathrine Grambo, Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

• Avdelingsdirektør Rigmor Berg, Folkehelseinstituttet

• Prosjektleder Gertrud Sofie Harstad, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)

• Førsteamanuensis Marit Egge, Politihøgskolen

• Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen, Øvre Eiker kommune

• Leder ved barnevernvakten Younas Mohammad-Roe, Oslo kommune

• Etatsdirektør Anne-Marit Presterud, Bergen kommune

• Seniorforsker Terje Ogden, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

• Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø (UiT)

• Professor Mari Rege, Universitetet i Stavanger (UiS)

• Førsteamanuensis Veronika Paulsen, NTNU

• Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Norges forskningsråd

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring