logo

Søk

Pilotering av hjelpetiltaksmodell i 10 barneverntjenester

Erfaringene de ansatte og brukere gjør seg framover vil være viktig for å se om grunnmodellen kan bidra til at barn, unge og familier i større grad får riktig hjelp til rett tid.

Utvikling og utprøving av Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet er et prosjekt initiert og finansiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Oppdraget utføres i samarbeid mellom de tre kompetansesentrene Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Regionssenter for barn og unges psykiske helse - Øst og Sør (RBUP Øst og Sør), og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest). 

Pilotering av grunnmodellen: 8.-10.juni ble en av to digitale opplæringssamlinger arrangert digitalt fra Oslo. Fagfolk fra alle de tre sentrene som arbeider med prosjektet var med, NUBU, RBUP Øst og Sør og RKBU Vest. Foto: NUBU.

Grunnmodellen skal styrke kvalitet, forutsigbarhet og likeverdighet i tjenestene. Hovedmålet er at barn, unge og familier skal få riktig hjelp til rett tid.

Kristin Berg Nordahl, prosjektleder og forsker ved NUBU forteller at barns, unges og foreldres medvirkning og kulturell tilpasning skal vektlegges.

– Skreddersydde tiltak tilpasset den enkeltes behov, og basert på en grundig økologisk kartlegging, inngår i et strukturert hjelpetiltaksforløp, med konkrete tiltaksplaner og systematisk evaluering, forteller hun videre.

Innholdet, enten det gjelder faglige prinsipper og anbefalinger, eller metodiske virkemidler og verktøy, skal kunne tas i bruk i alle barneverntjenester i landet, uavhengig av størrelse, geografi og organisering.

Samutvikling

Bufdir har i første omgang prioritert to målgrupper, familier med barn 4-12 år og unge voksne som trenger ettervern. Fram til nå har oppgaven vært å utvikle det faglige innholdet i grunnmodellen tilpasset disse målgruppene. Innholdet har basis i beste tilgjengelige kunnskap fra forskning, praksisfelt og brukere.

Sentrene har i utviklingsarbeidet samarbeidet med representanter fra de 10 barneverntjenestene som nå skal prøve ut modellen.

– De har beskrevet variasjon i rammevilkår, tjenesteutfordringer og har gjennom sin kompetanse bidratt til å forme innholdet i modellen, sier Nordahl.

Sentrene har også samarbeidet med en rekke interesse- og brukerorganisasjoner. De har gitt vesentlige innspill til hvordan metoder og begreper i større grad skal legge til rette for samarbeid med barnevernet om hjelpetiltakene.

Gjennom denne samutviklingen har sentrene nå landet på en første versjon av grunnmodellen, beskrevet i to midlertidige håndbøker, en for hver målgruppe. Håndbøkene ligger til grunn for opplæring og utprøving.

Opplæring og utprøving

Prosjektet er nå over i en ny fase. 8.-10.juni ble de første opplæringssamlingene med barneverntjenestene gjennomført. Grunnet usikkerheten i forbindelse med den pågående pandemien ble samlingene avviklet digitalt i denne runden, den ene fra Bergen og den andre fra Oslo.

Digital opplæring fra Bergen: Den ene opplæringssamlingen i grunnmodellen ble arrangert fra Bergen. Også her var fagfolk fra alle tre sentrene til stede, NUBU, RBUP Øst og Sør og RKBU Vest. Foto: NORCE.

De prosjektansvarlige håper og tror at samlingene kan foregå fysisk fra høsten av.

– Mellom samlingene vil kontaktpersonene i tjenestene få veiledning i mindre grupper, som en støtte til utprøvingen sammen med barn, ungdom og familier, forklarer Nordahl.

I første omgang er det barneverntjenestene i Harstad, Narvik og Haugesund – Utsira som skal prøve ut modellen for familier med barn 4-12 år. Ettervernsmodellen for unge mellom 16 og 24 år skal prøves ut i Tinn, Notodden og Hjartdal, Midt-Telemark, Vest-Telemark, Aurskog-Høland, Lørenskog og Grorud.

Etter første fase i utprøvingen bytter klyngene målgruppe. På den måten får alle barneverntjenestene prøvd ut begge modellene.

Utviklingen og samutviklingen av grunnmodellens innhold har tatt lengre tid enn planlagt grunnet pandemien.

– I prosjektgruppa er vi glade for at utprøvingen nå er i gang, og ser fram til å følge tjenestene videre i opplæringssamlinger og veiledningsgrupper fremover, avslutter Nordahl.

Etter utprøvingen i begge faser, og en evaluering og justering av innholdet underveis, er oppsummert, skal en anbefaling til grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet overleveres Bufdir i desember 2022.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring