logo

Søk

Sats på de voksne

Forbedret samhandling mellom voksne og barn kan redusere alvorlige atferdsvansker hos barn. Dette skriver John Kjøbli i sin avhandling for ph.d-graden.

Avhandlingen omhandler tre studier.

I den første har doktoranden undersøkt om gutter og jenter får like godt utbytte av å motta Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO). Dette er en behandlingsmetode der foreldre får hjelp til å snu negativ samhandling i familien ved å trene på foreldreferdigheter som positiv involvering og forutsigbar grensesetting. Funnene viste at det var få kjønnsforskjeller i endring av problematferd ved avslutning av PMTO, noe som tyder på at metoden er like virksom for jenter som for gutter.

Samarbeid i parforholdet

I den andre studien undersøkte doktoranden hvordan samarbeid i parforholdet påvirker deres barns atferdsvansker. Funnene tyder på at foreldres grad av samarbeid påvirker barnas atferd indirekte. Dette skjer ved at samarbeidende foreldre i større grad tar i bruk effektive foreldreferdigheter, noe som igjen fører til at barnas atferdsvansker blir redusert.

I tillegg ser det ut til at fedres positive foreldreferdigheter er viktig for å redusere barns atferdsvansker. Dette tyder på at det er viktig å inkludere fedre i tiltak som tar sikte på å redusere atferdsvansker hos barn.

En skolemodell

I den tredje studien ble en tiltaksmodell for forebygging og tidlig behandling av problematferd evaluert i skolene i en stor kommune i Akershus. Modellen bestod av fem tiltak: fire rettet mot å endre samspill mellom voksne og barn og et for å styrke sosiale ferdigheter hos barn. Funnene viste at modellen reduserte problematferd i klasserommene og bedret relasjoner elevene imellom. 

Samlet sett tyder funnene på at barn med atferdsvansker blir hjulpet av tiltak som retter seg mot å styrke og forbedre samhandling mellom voksne og barn.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring