logo

Søk

Stort engasjement rundt årets fagkonferanse

Med over 460 påmeldte til Nasjonal fagkonferanse er det ingen tvil om at temaet «Utfordrende samarbeid – når barn og unge blir kasteballer» treffer.

Hva går galt når barn og unge havner mellom to stoler i systemet? Og hva skal til for å unngå at det skjer?

Dette er utfordringer både forskere og praktikere møter på og som vekker engasjement. Og som ikke minst får store konsekvenser for enkeltindivider, familier og samfunnet når barn ikke får den hjelpen de trenger.

Årets konferanse ønsker derfor å belyse problemstillinger knyttet til situasjoner der barn og unge ender opp som kasteballer i systemet, og se nærmere på hvilke tiltak som finnes eller bør iverksettes for å møte disse utfordringene.

Aktuell tematikk

Hvordan vi kan hjelpe barn og unge som faller utenom systemet fikk fornyet aktualitet etter at det kom forslag om å samle alle elever med utagerende atferd i egne klasser. Dette har ikke uten Nina Tollefsen understreket i debatt på NRK at dårlig atferd hos elever "smitter".grunn skapt stor debatt. Det har vært forsøkt før, men har ikke hjulpet. Assisterende fagdirektør Nina Tollefsen ved NUBU har kritisert forslaget i Dagsavisen, Dagsnytt atten og på NRK Kveldsnytt.

− Vi vet at det har negative konsekvenser for den enkelte og for samfunnet på sikt. Vi vet at problematferd «smitter». Noe av det viktigste skolen kan gjøre, er å få et godt samarbeid med foreldrene og at man også får andre yrkesgrupper, som for eksempel vernepleiere og barnevernspedagoger, inn i skolen - et team som har som mål å løse problemene i samarbeid med lærere og PP-tjenesten, sier Tollefsen.

Hun påpeker videre at det ikke finnes enkle løsninger, men at kunnskapsløse forslag ikke vil løse problemet. Tvert i mot, det vil heller forsterke det.

Debatten viser hvor viktig det er at grundig, kvalitetssikret evidensbasert kunnskap blir lagt til grunn for forslag til tiltak.

Tryggheten gjelder ikke alle

Det er ingen tvil om at barn og unge som har en atferd som går ut over andre må tas på alvor. Samtidig er det viktig å huske på slik som Tollefsen poengterte i denne debatten at dette ikke bare dreier seg om vanskelig elever, men elever som har det vanskelig. De fleste barn og unge som vokser opp i Norge er omgitt av trygge voksne og et omfattende velferdssystem, med et hjelpeapparat som skal bistå dersom noe ikke fungerer. Likevel vet vi at denne tryggheten langt fra gjelder alle, og at noen barn og unge som trenger hjelp ender opp som «kasteballer» i hjelpesystemet.

Det kan dreie seg om uavklart ansvarsfordeling eller manglende samarbeid mellom hjelpeinstansene, eller rett og slett at ingen våger å ta ansvar når det trengs mest.

Tiltak som hjelper

En av hovedforeleserne i år er Nina Skrove Falch fra Oslo Economics. De gjennomførte nylig på oOslo Economics gjennomførte nylig en samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak i barnevernet.ppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak i barnevernet. I rapporten finner de at hjelpetiltakene barnevernet tilbyr samlet sett er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De fører til bedre oppvekstsvilkår, redusert sannsynlighet for omsorgsovertagelse, bedre helse og livskvalitet, redusert kriminalitet og kan påvirke deltagelsen i arbeidslivet.

Hjelpetiltakene MST, FFT og PMTO var blant tiltakene som ble vurdert. Dette var tiltak som ble trukket fram som viktige for å utvikle kunnskap om gode tiltak for nettopp de gruppene av barn som dagens hjelpetiltaksregime i mindre klarer å hjelpe.

Falch vil i forlengelse av dette holde plenumforedraget «Å regne på omsorg. Om hvordan beregne verdien av tiltak som skal bedre barns omsorgssituasjon».

Spennende seminarer

Det er jevnt over mange interessante forelesere som vil ta for se en rekke viktige og relevante temaer på konferansen. Deltakerne kan blant annet høre om hvordan vi kan hjelpe barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser og hvordan vi som voksne kan hjelpe barn å bli mer emosjonelt rustet. 

Videre ser vi at graden av sosial ulikhet øker i det norske samfunnet. Ulike utfordringer dette fører med seg vil flere forelesere ta for seg. Hvordan kan denne utviklingen bekjempes? Og hvordan skal hjelperen forholde seg når det mangler mat på bordet til familien som skal hjelpes?

Og ikke minst, får man virkelig hjulpet når systemene svikter? Hvilke suksessfaktorer finnes i saker med store samarbeidsutfordringer?

Det blir to spennende og viktige dager, og det gleder oss å se hvor mye engasjement teamet for denne konferansen vekker.

Se programmet på www.nasjonalfagkonferanse.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring