logo

Søk

Til USA med PMTO-aktuelt fra Norge

I pinsehelgen deltar Atferdssenterets Elisabeth Askeland på den årlige kongressen til «Association for Psychological Science» i New York, hvor hun legger fram status for PMTO i Norge.

Elisabeth Askeland er fagdirektør for Utviklingsavdeling Barn ved Atferdssenteret, hvor hun i over femten år har ledet arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre PMTO for norske forhold – og implementere modellen til praksisfeltet. Nå er hun invitert av amerikanske kolleger for å legge fram status for – ­og effektstudier av – PMTO i Norge, for et internasjonalt publikum, ved den 27. årlige kongressen for «Association Psychological Science» i New York, i konferansehotellet Marriot Marquis (bildet).

Hva er PMTO?

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er en behandlingsmodell som skal hjelpe familier med barn med alvorlige atferdsproblemer. PMTO innebærer foreldretrening med vekt på oppmuntring, grensesetting og positivt engasjement. Målet er å endre et negativt familiesamspill for å redusere opposisjonell atferd og fremme en positiv utvikling, slik at barn og foreldre skal kunne gjenopprette en god relasjon.

At PMTO virker, er påvist i en rekke amerikanske studier gjennom førti år.

Så hva med PMTO i Norge?

Siden Atferdssenteret baserer sin virksomhet rundt evidensbasert praksis, har forskningsavdelingen hele tiden fulgt med: Er det sånn at PMTO virker – også i Norge?

Svaret er ja.

Positive funn

Effektiviteten av PMTO og ulike tilpasninger av denne, er påvist i flere  randomiserte kliniske studier (RCT-er). Studiene som Elisabeth Askeland innlemmet i sin presentasjon, viste at alle intervensjonene var signifikant virksomme. Felles for studiene var at foreldre rapporterte om en merkbar reduksjon av problemer med egne barn. Foreldrenes egenrapportering vitnet om signifikant nedgang i bruk av streng og uforutsigbar disiplinering, samtidig som positiv involvering økte.

  • PMTO i den individuelle familie: PMTO er en effektiv og virksom behandlingsmetode for familier som har barn med alvorlige atferdsproblemer. Oabservasjonsdata viste en signifikant sammenheng mellom endret foreldrepraksis og barns positive egenutvikling  (Ogden & Hagen, 2008, Hagen et al., 2011).
  • PMTO foreldregrupper: Også PMTO i foreldregrupper gir effekt (Kjøbli et al., 2013). Atferdsproblemer blant minoritetsbarn ble redusert når mødre i grupper fikk trening i hvordan å erstatte streng grensesetting med milde konsekvenser og positiv oppmuntring (Bjørknes et al. 2013).
  • Kortvarig foreldrerådgivning gir god effekt på atferdsvansker: Tydelige grenser bidrar til å dempe tilløp til alvorlige atferdsproblemer hos barn. Men like viktig er det at foreldre gir barn positiv støtte (Kjøbli & Ogden, 2012, Kjøbli & Bjørnebekk, 2013).

Funn fra studiene viser at det er effektivt å tilpasse PMTO til familier som tilhører ulike etniske grupper og risikonivå. PTMO er en robust metode som fungerer godt både med forebyggende og behandlende hensikter. Intervensjonene som tilbys kan således utføres av ulike yrkesgrupper innenfor flere tjenestenivåer, med varierende grad av dosering og opplæringstid for utøverne.

PMTO i Nederland og på Island

Tilsvarende presentasjoner ble holdt om PMTO-forskningen på Island og i Nederland.

Også på Island har effekten av PMTO vært vist i en randomisert kontrollert studie (RCT). Funnene herfra ble på kongressen presentert av Margrét Sigmarsdóttir, mens de nederlandske funnene ble framlagt av Jill Thijssen.

Les mer om kongressen: Assosiation for Psychological Science, 27. årlige kongress.

Foto: Konferansehotellet i New York – Marriot Marquis

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring