logo

Søk

Vellykket innføring av tiltak mot atferdsvansker

Norge er i dag den eneste nasjonen med et landsdekkende tilbud om påvist virksomme behandlingsmetoder for barn og unge med alvorlige atferdsproblemer.

Dette har gitt grunnlag for effektstudier av Parent Management Training – Oregon (PMTO) og Multisystemisk terapi (MST), samt undersøkelser knyttet til  implementering av programmene i stor skala.

Terje Ogden, Kristine Amlund Hagen, Elisabeth Askeland og Bernadette Christensen har skrevet en artikkel i Research on Social Work Practice om implementering og studier av behandlingsmetodene i Norge. I artikkelen oppsummeres noen av de viktigste implementeringsstrategiene, utfordringene og resultatene etter åtte års erfaring med Parent Management Training – Oregon (PMTO) og Multisystemisk Terapi (MST). Innledningsvis beskrives en begrepsmodell, der blant annet problembevissthet, vilje til endring og lojalitet mot behandlingsopplegget anses som avgjørende for et optimalt behandlingsutfall.

Den nasjonale implementeringsstrategien beskrives som en kombinasjon av top-down (sentralt gitte føringer) og en bottom-up-tilnærming (opplevd endringsbehov i praksisfeltet) etterfulgt av effektorientert forskning.

Utfordringene ved å implementere evidensbaserte (forskningsstøttede) programmer på bred basis ble ansett som for store, kompliserte og ressurskrevende for lokale og fylkeskommunale instanser. Det ble derfor opprettet et nasjonalt senter for implementering, kvalitetssikring og forskning (Atferdssenteret).

Etableringen av senteret framheves som en av de viktigste suksessfaktorene i dette arbeidet. En annen avgjørende faktor har vært et nært, forpliktende samarbeid med og mellom de lokale hjelpeinstansene. Også kontinuerlig opplæring og veiledning av fagfolk i nettverk for å sikre optimalt utbytte for målgruppen har vært viktig. Langsiktig satsning og finansiering har vært nødvendige forutsetninger for at Norge har lykkes med sin innsats.


Ogden, T., Hagen, K. A., Askeland, E., og Christensen, B. (2009). Implementing and Evaluating Evidence-Based Treatments of Conduct Problems in Children and Youth in Norway. Research on Social Work Practice, 19, 582–591.


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring