logo

Søk

Positiv atferdsstøtte i skolen 2007–2012

Den longitudinelle studien «Positiv atferdsstøtte i skolen 2007–2012» – en kombinert utviklings- og evalueringsstudie – byr på et omfattende datamateriale.

Studiens mål

Bidra til økt kunnskap om

 • virkningsfulle, differensierte og inkluderende måter å forebygge atferdsproblemer i skolen på

 • gode måter å bygge opp et vedvarende positivt og støttende læringsmiljø for alle elever på

En unik studie

Studien er på flere måter unik og vil kunne gi viktig ny kunnskap. Det er ikke tidligere blitt gjennomført en så omfattende evaluering av skolebaserte program for forebygging av alvorlige atferdsproblemer her i landet. Studier av den individuelle utviklingen hos en stor gruppe elever over flere skoleår, og studier der en følger utviklingen i et større utvalg skoler over lengre tid, er heller ikke tidligere blitt gjort i Norge eller i Skandinavia.

Effektstudien startet i 2007 og vektlegger læringsmiljø og atferds- og mestringsproblemer i skolen. Studien er ikke bare en evalueringsstudie, som måler effekter av PALS – den er også en studie av grunnskoleelevers sosiale utvikling og hvordan skoler og læringsmiljøet utvikler seg over tid. En kan på mange måter si at PALS-studien overtar der det longitudinelle prosjektet Barns sosiale utvikling slutter; aldersmessig og tematisk.

Det enorme datamaterialet vil kunne benyttes av forskere i mange år framover. Flere artikler er allerede publisert, og andre er stadig under arbeid ved NUBU.

Store tall

NUBU har i løpet av datainnsamlingen mottatt store mengder med spørreskjema

 • 35 549 spørreskjema fra klassestyrere

 • 34 657 spørreskjema fra elever

 •   7 965 spørreskjema fra skoleansatte, inkludert lærere

 •   6 934 spørreskjema fra foreldre

Bakgrunn for studien

Mange barn og unge sliter – faglig eller sosialt – på skolen. Både kvaliteten på læringsmiljøet og den hjelp og støtte som elevene tilbys, varierer betydelig fra skole til skole. Økt kunnskap om barns sosiale utvikling i dagens Norge, hva som påvirker denne utviklingen, samt økt kunnskap om effektive og inkluderende skoletiltak for å forebygge og redusere atferds- og mestringsproblemer er sentrale forutsetninger for bedre å kunne sikre at alle barn og unge får en optimal utvikling og et positivt læringsutbytte.

På dette grunnlag ble tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen), på initiativ fra NUBU (den gang Atferdssenteret), for første gang prøvd ut og evaluert i 4 intervensjonsskoler og 4 sammenlikningsskoler  i perioden 2002–2005. Resultatene var generelt meget lovende (Sørlie & Ogden, 2007), også for fremmedspråklige elever (Ogden, Sørlie, & Hagen, 2007). PALS ble i 2006 anbefalt videreført og ytterligere evaluert av en uavhengig forskergruppe (Udir/SHdir, 2006). Ved utgangen av 2015 var det 221 varne- og ungdomsskoler fra 74 kommuner i 17 fylker som benyttet seg den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS.

Da det var behov for en mer omfattende og valid evaluering av PALS-modellens effektivitet, ble det i 2007 igangsatt en ny forskningsbasert evalueringsstudie som ble kalt «Positiv atferdsstøtte i skolen 2007–2012». Studien har vært finansiert med midler fra bl.a. Utdanningsdirektoratet og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Personvernombudet for forskning og Regional forskningsetisk komité.

Utvalg

65 barneskoler rundt om i landet har deltatt, hvorav 28 skoler som innførte den minimum treårige PALS-modellen fra høsten 2007. En stratifisert / matsjet kontrollgruppe på 20 skoler, i de samme kommunene som PALS-skolene, drev ordinær praksis (BAU). Kontrollskolene deltok samtidig i en egen delstudie kalt «Utvikling av atferds- og mestringsproblemer i skolen». Ytterligere 17 skoler, i fire andre kommuner, implementerte fra høsten 2008 programmet «PALS Komprimert».

Metode

Studien baserte seg på et forsterket «experimental non-equivalent comparison group design». Data ble samlet inn på årlig basis (totalt 6 målepunkt), primært via elektroniske spørreskjema, og besto henholdsvis av en dobbel pre-test (før intervensjon), en post-test (etter 3 år), to mellomliggende målinger (intermediate) og en oppfølgingsmåling ett år etter antatt full implementering (follow-up). Informasjon ble innhentet både fra skolens ledelse, alle lærere, assistenter og SFO-ansatte, alle elever på 4.–7. trinn (med skriftlig informert samtykke fra foreldre), samt fra foreldre til en statistisk utvalgt gruppe på ca. 30 %. I noen grad ble også nasjonale registerdata (kommune, skolenivå) benyttet.

En rekke faktorer som antas å kunne påvirke skolens læringsmiljø og barnas utvikling og mestring studeres. Intervensjons- og kontrollskolene sammenliknes blant annet med hensyn på

 • ressurser

 • problembelastning

 • intervensjonsberedskap

 • intervensjonsberedskap

 • kollektiv mestringskompetanse

 • undervisningspraksis

 • klassemiljø

 • problematferd

Utviklingen i elevenes atferd, sosiale og skolefaglige kompetanse vil også bli sammenliknet over tid. Skolenes gjennomføring av PALS-arbeidet vil dessuten bli studert (implementeringskvalitet). Det er lagt vekt på bruk av vel utprøvde måleinstrumenter med gode psykometriske egenskaper.

Artikler og foredrag

Resultater og tilbakemeldinger fra studien er blitt – og vil bli gitt – i form av en rekke artikler og foredrag i inn- og utland.

Data fra studien er allerede benyttet i flere artikler. Deriblant:

Sørlie, M-A., Ogden, T., & Olseth, A. R. (2016). Examining teacher outcomes of the School-Wide Positive Behavior Support model in Norway: Perceived efficacy and behavior management. Sage Open, April-June, 1-13.

Sørlie, M-A., Ogden, T., & Olseth, A. R. (2015). Preventing problem behavior in school through school-wide staff empowerment: Intervention outcomes. World Journal of Educational Research, 2, 117–139.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2015). School-Wide Positive Behavior Support – Norway. Impacts on problem behavior and classroom climate. International Journal of School & Educational Psychology, 00, 1–16.

Torsheim, T., Sørlie, M-A., Olseth, A. R., & Bjørnebekk, G. (2015). Environmental and temperamental correlates of alcohol user patterns in grade 7 students. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32, 605–621.

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2014). Positiv læringsstøtte – hele skolen med. Oslo: Universitetsforlaget.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2014a). Mindre problematferd i grunnskolen? Lærervurderinger i et 10-års perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98, 190−202.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2014b). Reducing threaths to validity by design in a non-randomized experiment of a school-wide intervention model. International Journal of School & Educational Psychology, 2, 235–246.

Sørlie, M-A., Ogden, T., Arnesen, A., Olseth, A. R., & Meek Hansen, W. (2014). Skoleledere om PALS. Spesialpedagogikk, 1, 17–29.

Ogden, T., Sørlie, M-A., Arnesen, A., & Meek-Hansen, W. (2012). The PALS School-Wide Positive Behavior Support Model in Norwegian Primary Schools – implementation and evaluation. In J. Visser (Ed.) Transforming troubled lives: Strategies and interventions with children and young people with social emotional and behavioural difficulties (pp. 39–55). London: Emerald Group publishing.

Sørlie, M-A., & Torsheim, T. (2011). Multilevel analysis of the relationship between teacher collective efficacy and problem behaviour in school. School Effectiveness and School Improvement, 2, 175–191.

Sørlie, M-A. (2010). Situasjonsrapport for X skole. Tilbakemelding fra forskningsprosjektet «Positiv atferdsstøtte i skolen 07–12». Individuell evalueringsrapport til 48 intervensjonsskoler (PALS, PALS Komprimert). Oslo: Atferdssenteret.

Sørlie, M-A. (2010). Situasjonsrapport for XX skole. Tilbakemelding fra forskningsprosjektet «Utvikling av atferds- og mestringsproblemer i skolen 07–11». Individuell evalueringsrapport til 17 kontrollskoler (BAU). Oslo: Atferdssenteret.

Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2009). Implementing and evaluating empirically based family and school programmes for children with conduct problems in Norway. Journal of Emotional Education, 1, 94–107.

Arnesen, A., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2008). Positiv adfærd og støttende læringsmiljø i skolen. København: Dafolo.

Kjøbli, J., & Sørlie, M-A. (2008). School outcomes of a community-wide intervention model aimed at preventing problem behavior. Scandinavian Journal of Psychology, 4, 365–375.

Artikler under arbeid

Sørlie, M-A., Amlund Hagen, K., & Nordahl, K. Social skills in middle childhood. Developmental trajectories and school predictors.

Sørlie, M-A., Idsøe, T., Olseth, A. R., Ogden, T., & Torsheim, T. Antisocial trajectories from grade 4 through grade 7: Differential effects of the School-wide Positive Behavior Support Model in Norway. Ogden, T., Sørlie, M-A., & Arnesen, A. Implementing SWPBS in Norway: Relations between intervention outcomes and implementation quality.

Tilknyttete forskere

Mari-Anne Sørlie (hovedansvarlig forsker)
 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring