logo

Søk

Du er her:

Evaluering av Sosial ferdighetstrening

En av modulene i TIBIR er Sosial ferdighetstrening for barn. En studie viser at denne type trening alene har begrenset effekt.

Sosial ferdighetstrening er en kortvarig individuelt rettet intervensjon, med åtte til ti møter med barnet. Treningen skal fremme sosiale ferdigheter hos barn i alderen 3−12 år som er i barnehage, skole og/eller SFO, og som allerede har utviklet eller er i risiko for å utvikle alvorlige atferdsproblemer.

Bygger på PMTO

Intervensjonen bygger på sentrale prinsipper i PMTO og programmet Stop Now and Plan (SNAP), som er en kognitiv atferdsterapeutisk metode utviklet ved Child Developmental Institute i Toronto, Canada. Sosial ferdighetstrening går over ca. åtte–ti uker, der en trener barn i problemløsningsferdigheter og sinnekontroll, samt anvender noen kjernekomponenter i PMTO i det direkte arbeidet med barna.

Målet med studien var å undersøke effekten av Sosial ferdighetstrening når intervensjonen ble gitt alene.

Rundt to hundre barn deltok

Målepunktene var helt i starten, ved avslutning og seks måneder etter avslutning av tiltaket. Rundt to hundre barn i alderen tre til tolv år deltok i studien. Barna ble tilfeldig fordelt: Halvparten fikk Sosial ferdighetstrening og halvparten utgjorde kontrollgruppen, som ikke fikk noe tilbud utover den hjelpen de ble tilbudt som en del av vanlig praksis.

Resultatene viste positive endringer både blant barna som mottok Sosial ferdighetstrening og blant de som var i kontrollgruppen. Når man sammenliknet de to gruppene fant man bare forskjell på ett av de ti utfallsmålene, og det var på foreldrerapporterte atferdsvansker rett etter tiltaket.

Begrenset effekt når gis alene

Funnene fra denne studien tyder på at Sosial ferdighetstrening har begrenset effekt når det gis alene. Opprinnelig var intervensjonen utviklet som et supplement til de andre modulene i TIBIR. Framtidig forskning bør undersøke om Sosial ferdighetstrening gir positive tilleggseffekter når det gis sammen med én eller flere av de andre TIBIR-modulene, som f.eks. Foreldrerådgivning eller PMTO-foreldregruppe.

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2014). A randomized effectiveness trial of individual child social skills training: six-month follow up. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 8:31.doi:10.1186/s13034-014-0031-6.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring