logo

Søk

Du er her:

Langtidseffekter av skoleintervensjoner og skolemiljø – en registerstudie

Atferdsproblemer kan føre til at barn og unge også kommer til kort på skolen – og seinere i livet. Hva kan vi vinne gjennom systematisk forebygging? Hele fem forskningsmiljøer, deriblant NUBU, deltar i denne omfattende og langsiktige registerstudien.

Med det primære målet om å forebygge og redusere problematferd og mobbing i skolen, har Olweus-programmet (Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd) og PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) blitt implemtert i mer enn 680 barne- og ungdomsskoler i Norge i løpet av 2000–2010. Prosjektets ambisjon er å identifisere langsiktige effekter av disse to store og skoleomfattende intervensjonsmodellene.

Eksisterende kunnskap om positive kortsiktige effekter av begge de to intervensjonsmodellene utvides med dette prosjektet ved å knytte programeksponering i grunnskolen til et bredt spekter av resultater – både innenfor og utenfor skolekonteksten – målt i ungdomsårene og tidlig voksenalder.

Fokus er effekter på ulike individuelle elevutfall, inkludert påfølgende utdanningskarriere, arbeid, trygd, kriminalitet og internaliserte helseproblemer ved hjelp av longitudinelle registerdata. Selv om slike effekter viser seg å være små, kan gevinstene for den enkelte og samfunnet være svært store.

Studien vil også undersøke om intervensjonene kan ha langsiktige effekter på skolemiljøet slik det beskrives i elevundersøkelsene, samt studere hvordan langsiktige intervensjonseffekter (hvis noen) varierer med implementeringskvalitet, og på tvers av kjønn og risikogrupper.

Prosjektet speiler et behov for å fremme innovativ, tverrfaglig forskning på langtidseffekter av systematiske preventive innsatser i skolen og dens læringsmiljø og for utvikling av empiriske strategier som kombinerer implementeringsdata og registerdata.

Tidsramme: Høst 2014 – årsslutt 2018

Samarbeidspartnere:

Prosjektet vil også samarbeide nært med utenlandske forskere; Catherine P. Bradshaw (John Hopkins Center for Prevention of Youth Violence, USA), Donna Cross (Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Western Australia) og Bo Vinnerljung (Institutionen för socialt arbete, Sverige).

Finansiering: Midler fra Norges forskningsråd over FINNUT-programmet (Søknadsnummer ES532372, prosjektnummer 238050). I tillegg vil to av samarbeidspartnerne bidra med 1–2 årsverk av egne forskningsressurser.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring