logo
Barn som viser vedvarende irritabilitet og hyppige sinneutbrudd er ofte utfordrende både å diagnostisere og hjelpe. Hvem er disse barna og hva kjennetegner dem? Og hvordan kan de best hjelpes?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Boka Sad, not bad. New approaches to an old problem – boys with aggressive behavior problem ble utgitt i 1987 av Nic Waals Institutt, en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og utdanningsinstitusjon i Oslo (Friis m. fl., 1987). Forfatterne, som alle var klinikere, vektla i all hovedsak to poeng i sin forståelse av barna som strevde med aggressiv atferdsproblematikk. For det første ble barnas aggressivitet forstått som et uttrykk for følelser av håpløshet, tristhet, angst og avvisning, og for det andre måtte behandlingen av dem ha en bred tilnærming og omfatte hele systemet rundt barnet. Det siste poenget må kunne sies å ha blitt hensyntatt og integrert i behandlingstilnærminger for å avhjelpe atferdsvansker hos barn i tiden etter bokas utgivelse for 35 år siden. 

Systemiske tilnærminger som for eksempel Parent Management Training – Oregon (PMTO), som er et landsdekkende behandlingstilbud i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, kan vise til gode effektstudier (for eksempel Ogden & Hagen, 2008). Men forståelsen av at noen av barna som viser atferdsproblematikk kan ha bakenforliggende internaliserende vansker, og ikke primært eksternaliserende vansker (som diagnosen henspiller til), har etter min erfaring som psykolog gjennom 20 år med denne gruppen barn i psykisk helsevern, fått lite oppmerksomhet (se figur 1 for begrepsavklaringer).

Den manglende oppmerksomheten på å forstå disse barnas internaliserende vansker kan også ha bidratt til manglende utvikling av terapeutiske tilnærminger for å hjelpe dem.

De tidligere diagnosemanualene har heller ikke gitt tilstrekkelig grunnlag for å tenke i en slik retning (ICD-10, DSM-IV).  

Opposisjonell atferdsforstyrrelse viser ulike utviklingslinjer 

De kliniske erfaringene og forståelsene som ble beskrevet i boken “Sad, not bad” har de senere årene blitt underbygget av forskning. Høy grad av og langvarig irritabilitet kombinert med raseriutbrudd i barndommen er i gjentatte studier funnet å være sterkt forbundet med utvikling av senere affektive lidelser, – og spesielt depresjon (f.eks. Copeland m.fl., 2014; Leibenluft & Stoddard, 2013; Vidal-Ribas m.fl., 2016; Vidal-Ribas & Stringaris, 2021). Klinisk irritabilitet hos barn defineres som en tilbøyelighet til å kjenne på følelsen av sinne sammenlignet med andre barn på samme utviklingsnivå (Leibenluft & Kircanski, 2021), og at dette er til stede ofte og over lang tid (Wachslag m.fl., 2012). Når man har sett nærmere på opposisjonell atferdsforstyrrelse som kjennetegnes av irritabilitet, kranglete/opposisjonell atferd og fiendtlig/hevngjerrighet, har man i flere studier funnet at symptomene er forbundet med ulike utviklingslinjer som ofte ikke henger sammen med hverandre (f.eks. Stringaris & Goodman, 2009). Det vil si at hvis man strever med hevngjerrighet eller aggresjon, plages man nødvendigvis ikke samtidig av langvarig irritabilitet, eller omvendt. Viljesterk, opposisjonell/kranglete atferd er tettere forbundet med ADHD-symptomer enn irritabilitet eller hevngjerrighet. Det ser altså ut til at hovedsymptomene i opposisjonell atferdsforstyrrelse kan deles inn i tre ulike underkategorier, med ulike utviklingslinjer (Stringaris & Goodman, 2009), se figur 2. 

Dette sammenfaller med mine kliniske erfaringer. Barn med atferdsforstyrrelse kan ha svært ulike uttrykk. For eksempel «Astrid» som fremstår som en livsglad liten spilloppmaker, med sterk egen vilje, men ofte veldig uenig i voksnes regler og kommer derfor ofte i konflikt/sinneutbrudd rundt grensesetting eller når mål ikke nås. Til forskjell fra «Andreas» som fremstår tung og mørk til sinns, lukket og irritert på verden, redd, og med kraftige raseriutbrudd som “lyn fra klar himmel”. Hans sinne er ofte rettet mot han selv (skader seg selv, ødelegger egne eiendeler under sinneanfallene), og han har sterke skyldfølelser etter raseriutbruddene. Foreldre og lærere kan ofte beskrive symptomene til «Astrid» og «Andreas» på lik måte; hyppige raserianfall, opposisjon, “krangler om alt”. Naturlig nok er det de eksternaliserende symptomene som er mest synlig for omverdenen, og som gjør at foreldre søker hjelp. Spørsmålet for klinikeren blir om samme behandling hjelper for de ulike symptomene? 

Som PMTO-terapeut har jeg god erfaring med at eksternaliserende atferdsvansker blir redusert gjennom de strukturerte tilnærmingene for å fremme foreldrenes positive involvering/påkobling på barnet, økt grad av forutsigbar grensesetting og bedret egen emosjonsregulering. Metoden kalles ofte “gullstandarden” i behandlingen av atferdsvansker gitt dens gode evidensgrunnlag (Furlong m. fl., 2013). Jeg har imidlertid erfart at den ikke er like virksom overfor de barna som viser langvarig og alvorlig irritabilitet som sin primære vanske. Barna fremstår ofte med et betydelig indre strev, angst, tungsinn og med sterke ukontrollerbare følelsesuttrykk, og uten tilsynelatende mulighet til å uttrykke det med annet enn sinne. Det ble tydelig at jeg ikke alltid kunne komme i mål med bare PMTO foreldreveiledningen i møte med denne gruppen barn, men at barna i større grad også måtte involveres i terapiforløpet.  

Langvarig og alvorlig irritabilitet hos barn 

Barn med høy grad av irritabilitet er en av de hyppigste henvisningsgrunnene til spesialisthelsetjenesten i psykisk helse, om ikke den hyppigste (for eksempel Leibenluft & Stoddard, 2013). Når barn er høyirritable og det ikke ser ut som normale svingninger i humør, adekvat reaksjon på vanskelige hendelser eller kroppslige “mangeltilstander” som for eksempel søvn eller sult, leter klinikerne bredt etter forklaringer. Irritabilitet, eller bredere – emosjonell dysregulering – er nemlig et følgesymptom til svært mange psykiske lidelser hos barn, som for eksempel traumelidelser, utviklingsforstyrrelser, affektive lidelser eller tilknytningsforstyrrelser (Coldevin m. fl., 2021). Høy grad av irritabilitet kan derfor forstås som et transdiagnostisk symptom (Leibenluft & Stoddard, 2013), altså at symptomet er til stede på tvers av diagnoser, eller som en del av både internaliserende og eksternaliserende problematikk.

Ifølge dr. Pål Zeiner som leder et pågående forskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus og Nic Waals Institutt, kan irritabilitet i psykisk helse – på samme måte som feber i somatikken – være tegn på at noe er galt. Men en del av barna som strever med langvarig irritabilitet passer ikke inn i noen av de ovennevnte diagnostiske «boksene». Barn som viser alvorlig irritabilitet og som ikke kan forstås av andre åpenbare vansker har lenge vært en nøtt både å diagnostisere og behandle. Barna viser ikke annen typisk eksternaliserende atferdsproblematikk selv om de har voldsomme og hyppige utageringer. Det er ikke nødvendigvis kjent traumehistorikk, eller vanskelige omsorgsbetingelser. De viser ofte godt utviklede prososiale ferdigheter, og de opponerer heller ikke i særlig grad. Utageringene fremstår som en reaksjon på den høye graden av irritabilitet de føler; alt føles «feil». 

Følelsesreguleringsforstyrrelse – en ny diagnose 

Følelsesreguleringsforstyrrelse ble introdusert som en ny diagnose i 2013 (DSM-5, APA, 2013). Diagnosen ble opprettet for å svare ut kunnskapen man hadde fått om at denne gruppen barn fulgte en egen utvikling og som ikke kunne forstås som en del av en annen lidelse. Diagnosen forstås som en affektiv lidelse, og er klassifisert som en form for depresjon i barnealderen. Kjernesymptomet i diagnosen er langvarig irritabilitet (> 1 år, til stede hver dag) og raserianfall (> 3 ganger per uke, > 1 år). Diagnosen kan ikke stilles før seks års alder, og symptomene må vise seg på to eller flere av barnets arenaer (f.eks. hjem, skole).  

I det nevnte pågående forskningsprosjektet ved Oslo Universitetssykehus og Nic Waals Institutt, der tre norske poliklinikker deltar, undersøkes forekomst og mekanismer i følelsesreguleringsforstyrrelse. Foreløpige resultater indikerer at ca. ett av fire barn mellom 6-12 år i utvalget på 218 barn, oppfyller kriteriene for følelsesreguleringsforstyrrelse. Dette er en betydelig andel, og lidelsen har store konsekvenser for barnet og de rundt barnet. Følelsesreguleringsforstyrrelse er forbundet med høyt lidelsestrykk og lavt psykososialt funksjonsnivå (for eksempel Copeland m. fl., 2014).  

Langvarig irritabilitet og depresjon – en sammenheng? 

Kan langvarig irritabilitet med tilhørende utagering (eksternaliserende vanske) egentlig forstås som en depresjon (internaliserende vanske)? Hvordan kan sammenkoblingen mellom disse to vanskeområdene forklares? Og hvordan kan vi forstå den nye diagnosen følelsesreguleringsforstyrrelse? Vidal-Ribas og Stringaris (2021) har oppsummert litteraturen og fremmer tre ulike modeller for å forklare sammenhengen; 

1. Irritabilitet og depresjon har de samme genetiske og miljøbetingede risikofaktorene. 

2. Irritabilitet i barndommen fører til depresjon på grunn av reaksjonene det fremkaller i miljøet. 

3. Irritabilitet er en tidlig manifestasjon av depresjon. 

Den tredje modellen vektlegger at ettersom barn kan streve med å sette ord på internaliserende strev, men i stedet uttrykker det som eksternaliserende vansker, er det sistnevnte vi voksne rundt barnet ser og tar tak i (og diagnostiserer). Det gir intuitivt mening, men det er lite forskning som støtter denne modellen, kanskje nettopp fordi barna ikke er helt i stand til å fortelle om sine indre vansker. Det samme gjelder for den andre modellen, der sammenkoblingen mellom langvarig irritabilitet og depresjon forklares av at når samspillet med andre over lang tid har vært preget av konfrontasjoner og kritikk, blir følelsen barnet har om seg selv naturlig nok preget av lav selvfølelse, tristhet og håpløshet.  

Den første modellen ser ut til å ha mest evidens. Jeg vil derfor kort gå gjennom noe av forskningsgrunnlaget som viser at langvarig alvorlig irritabilitet og depresjon har de samme risikofaktorene. Når det gjelder genetiske faktorer, har tvillingstudier vist at arveligheten for utvikling av irritabilitet er mellom 30-40% (Coccaro m.fl., 1997; Stringaris m. fl., 2013). Videre har krysseksjonelle og longitudinelle studier funnet sterk genetisk sammenheng mellom irritabilitet og depresjon (f.eks. Stringaris m. fl., 2012). I den forbindelse lurer man på om mekanismer knyttet til emosjonell prosessering og regulering kan være faktorer som forbinder disse symptomene sammen, men det er enn så lenge lite forskning å vise til angående dette. Høy grad av irritabilitet kan også forstås som del av et personlighetstrekk eller temperament. Temperament hos barn deles ofte inn i de tre dimensjonene grad av aktivitet, sosiabilitet og emosjonalitet, og grad av eller latens for irritabilitet/sinne er en del av den siste dimensjonen (Buss & Plomin, 1984). Negativ emosjonalitet eller emosjonell dysregulering hos barn kan forutsi senere internaliserende psykiske lidelser (Kiff m. fl., 2011).

En annen faktor som er løftet frem i forbindelse med barns medfødte sårbarhet, er barnets høye grad av sensitivitet til sanseinntrykk og påfølgende bearbeiding av de følelser og tanker dette fremkaller, såkalt sensorisk prosesesseringssensitivitet (Aron m.fl., 2012). Her er det også noe manglende evidensgrunnlag, men min kliniske erfaring tilsier at påfallende mange foreldre beskriver barn med langvarig irritabilitet som også å være særlig sensitive. De forteller om “overfølsomhet” hos barnet overfor lyder, smaker, berøring; generelt de fleste ytre stimuli. Videre at barna er overdrevent sensitive for de minste endringer og derav «dramatiske», vare, eksplosive, altså at det går fra 0-100 i sinneuttrykk på veldig kort tid, og generelt følsomme. Hvis alt oppleves mer intenst, eller at det er et strev å skille vesentlig fra uvesentlig stimuli, kan livet raskt bli overveldende. Det sier seg selv at i et barns liv, som i liten grad er styrt av en selv, kan denne ‘overfølsomheten’ være spesielt krevende og fortvilende – og gi grunnlag for høy grad av irritabilitet. Sensorisk prosesseringssensitivitet er også forbundet med senere affektive lidelser (Aron m. fl., 2012). Videre, i voksen alder er irritabilitetsdimensjonen en del av personlighetstrekket nevrotisisme. Også her er det funnet en sterk sammenheng mellom nevrotisisme og sannsynlighet for å rammes av en alvorlig depressiv episode (Kendler m. fl., 1993).  

Studier har videre vist at foreldre med en historie med depresjon er assosiert med langvarig irritabilitet hos barnet (Wiggins m. fl., 2014), og spesielt mors depresjon (Whelan m.fl., 2015). Men om det er felles genetiske faktorer og/eller miljøet som påvirker barnets irritabilitetsnivå mest, er ikke klart ut fra disse studiene. Negativ foreldrestil er en annen sentral miljøfaktor når en forsøker å forklare barns psykiske lidelser, og det er også funnet en slik sammenheng til barn som viser alvorlig irritabilitet (Oliver, 2015). Negativ foreldrestil innebærer at foreldre i stor grad er inkonsekvente og insensitive i sin samhandling med barnet (Oliver, 2015). En kan anta at en negativ foreldrestil påvirker utvikling av barnets irritabilitet, men også at barns irritabilitet eller temperament påvirker foreldrestilen, og at foreldre og barn påvirker hverandre gjensidig over tid (Lipscomb m. fl., 2011). Min erfaring er at foreldre til barn med følelsesreguleringsforstyrrelse beskriver stor grad av skam og skyldfølelse, både på egne vegne og barnets. Videre har jeg erfart at den underliggende følelsen av at «jeg får ikke til å være forelder» ofte kunne forplante seg til at «det må være noe alvorlig galt med vårt barn», og det ble en enten/eller-diskurs heller enn kanskje både/og, noe som lett kunne bli et hinder for viktig endringsarbeid i å tilpasse foreldrestilen etter barnets behov.

Følelsesreguleringsforstyrrelse eller atferdsforstyrrelse – kanskje begge deler? 

Vi har fått økt kunnskap om sammenhengen mellom langvarig irritabilitet hos barn og depresjon, noe som kan gjøre oss i bedre stand til å hjelpe disse barna i klinikken. Samtidig er det også en stor gruppe barn som ikke lider av langvarig irritabilitet, men viser stor grad av opposisjonalitet og samspillsvansker, der vi vet mye om at systemarbeid rundt barnet er en sentral endringsfaktor. Så denne «nye» kunnskapen bør ikke overskygge behandlingsmetoder som vi vet fungerer. Uavhengig av dette; når barnas vansker fremstår som et resultat av alvorlig sviktende emosjonell regulering av spesielt irritabilitet/sinne må vi også forsøke å hjelpe dem med å bedre denne reguleringsevnen. I den forbindelse har dialektisk atferdsterapi for barn (DBT- C) vist seg lovende, der ferdighetstrening i emosjonsregulering er sentralt (Pereplechtikova m.fl., 2017). Kunnskap om og gradvis eksponering for negative følelser, trening i oppmerksomt nærvær, validering av seg selv og kognitive teknikker er hovedelementer i denne terapien, og min erfaring er, sammen med DBT-C teamet ved Nic Waals Institutt, at metoden er særlig virksom for akkurat denne barnegruppen. Men uten det viktige(ste) systemarbeidet med foreldrenes og lærernes tilrettelegging, handlingsvalg, forståelse og aksept av barnets indre strev, og uttrykk for at barnet faktisk er ‘Sad, not Bad’ tror jeg denne behandlingen blir et skudd i blinde.  

 

Forfatteren vil gjerne takke forskerteamet på NWI, UIO og OUS (Astrid Brænden, Jan Stubberud, Anne-Siri Øyen, Annika Melinder og Pål Zeiner) for felles engasjement for denne barnegruppen. Takk også til Anne Arnesen og Inger-Hege Utgarden ved NUBU for verdifulle innspill til teksten.

 • Vis referanser

  American Psychiatric Association [APA] (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 (5th ed.). https://doi:10.1176/appi.books.9780890425596 

  Aron, E., Aron, A. & Jagiellowics, J. (2012). Sensory processing sensitivity: A review in the light of the evolution of biological responsivity. Personality and Social Psychology Review.16 (3). https://doi.org/10.1177/1088868311434213 

  Buss, A.H. & Plomin, R. (1984). Temperament: early developing personality traits. Lawrence Erlbaum. 

  Coccaro, E.F, Bergeman, C., Kavoussi, R. (1997). Heritability of aggression and irritability: a twin study of the Buss-Durkee aggression scales in adult male subjects. Journal of Biological Psychiatry. 41, 273–284. https://doi.org/10.1016/S0006-3223(96)00257-0 

  Coldevin, M., Brænden, A. & Løvstad, L. (2021). Irritable barn og irritable fagfelt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 58 (10), 856-863. 

  Copeland, W. E., Shanahan, L., Egger, H., Angold, A., & Costello, E. J. (2014). Adult diagnostic and functional outcomes of DSM-5 disruptive mood dysregulation disorder. American Journal of Psychiatry, 171(6), 668-674. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13091213  

  Dougherty, L., Smith, V., Bufferd, S., Carlson, G., Stringaris, A., Leibenluft, E., & Klein, D. (2014). DSM-5 disruptive mood dysregulation disorder: correlates and predictors in young children. Psychological Medicine, 44(11), 2339-2350. https://doi.org/10.1017/S0033291713003115 

  Friis, T., Piene, F., Hundevadt, L. & Rosenlund, L. (1987). Sad not bad: new approaches to an old problem - boys with aggressive behavior disorder. International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. Nic Waals Institutt.  

  Furlong, M., McGilloway, S., Bywater, T., Hutchings, J., Smith, S. M., & Donnelly, M. (2013). Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programs for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years. The Cochrane Database of Systematic Reviews, CD008225. https://doi.org /10.1002/14651858 

  Kendler, K., Neale, M., Kessler, R., Health, A., Eaves, L. (1993). A longitudinal twin study of personality and major depression in women. Archives of General Psychiatry. 50(11), 853–62. https://doi:10.1001/archpsyc.1993.01820230023002 

  Kiff, C., Lengua, L., Bush, N. (2011). Temperament variation in sensitivity to parenting: predicting changes in depression and anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology. 39(8), 1199–212. https://doi.org/10.1016/S0006-3223(96)00257-0 

  Leibenluft, E. & Kircanski, K. (2021). Chronic irritability in youth. A reprise on challenges and opportunities toward meeting unmet clinical needs. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 30, 667-683. https://doi.org/10.1016/j.chc.2021.04.014 

  Leibenluft, E. & Stoddard, J. (2013). The developmental psychopathology of irritability. Journal of Developmental Psychopathology. 25, 1473–1487. https://doi.org/10.1017/S0954579413000722 

  Lipscomb, S., Leve L., Harold, G., Neiderhiser, J., Shawn, D., Ge, X. & Reiss, E. (2011). Trajectories of parenting and child negative emotionality during infancy and toddlerhood: a longitudinal analysis. Child Development. 82(5), 1661–75. https://www.jstor.org/stable/41289871 

  Ogden, T. & Hagen, K. A. (2008). Treatment effectiveness of parent management training in Norway: A randomized controlled trial of children with conduct problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 76 (4), 607-621. https://doi-org. /10.1037/0022-006X.76.4.607 

  Oldehinkel, A., Veenstra, R., Ormel, J., Winter, A. & Verhulst, F. (2006). Temperament, parenting, and depressive symptoms in a population sample of preadolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 47(7), 684–695. https://doi-org./10.1111/j.1469-7610.2005.01535 

  Oliver, B.R. (2015). Unpacking externalising problems: negative parenting associations for conduct problems and irritability. The British Journal of Psychiatry Open. 1(1), 42–47. https://doi.org/10.1192/bjpo.bp.115.000125 

  Perepletchikova, F., Nathanson, D, Axelrod, S., Merrill, C., Walker, A., Grossman, M., Rebeta, J., Scahill, L., Kaufman, J., Flye, B., Mauer, E & Walkup, J. (2017). Randomized clinical trial of dialectical behavior therapy for preadolescent children with disruptive mood dysregulation disorder: feasibility and outcomes. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 56 (10), 832-840. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.07.789 

  Regier, D., Kuhl, E. & Kupfer, D. (2013). The DSM-5: classification and criteria changes. World Psychiatry. 12(2), 92–98. https://doi.org/ 10.1002/wps.20050 

  Roberson-Nay, R., Leibenluft, E., Brotman, M., Myers, J., Larsson, H., Lichtenstein, P., Kendler, K. (2015). Longitudinal stability of genetic and environmental influences on irritability: from childhood to young adulthood. The American Journal of Psychiatry. 172 (7), 657–664. https://doi.org /10.1176/appi.ajp.2015.14040509 

  Stoddard, J., Stringaris, A., Brotman, M., Montville, D., Pine, D. & Leibenluft, E. (2014). Irritability in child and adolescent anxiety disorders. Depression and Anxiety. 31, 566–573. https://doi.org /10.1002/da.22151 

  Stringaris, A., Cohen, P., Pine, D., Leibenluft, E. (2009). Adult outcomes of youth irritability: a 20-year prospective community-based study. The American Journal of Psychiatry. 166 (9), 1048-1054. https://doi.org/10.1176/appi.ajp. 2009.08121849 

  Stringaris, A. & Goodman, R. (2009). Three dimensions of oppositionality in youth. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 50 (3), 216–223. https://doi:10.1111/j.1469-7610.2008.01989

  Stringaris, A., Zavos, H., Leibenluft, E., Maughan, B. & Eley, T. (2012). Adolescent irritability: phenotypic associations and genetic links with depressed mood. The American Journal of Psychiatry. 169 (1), 47–54. https://doi.org /10.1176/appi.ajp.2011.10101549 

  Vidal-Ribas, P., Brotman, M., Valdivieso, I., Valdivieso, I., Leibenluft, E. & Stringaris, A. (2016). The status of irritability in psychiatry: a conceptual and quantitative review. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 55, 556–570. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.04.014 

  Vidal-Ribas, P. & Stringaris, A. (2021). How and why are irritability and depression linked? Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 30 (2), 401-414. https://doi.org/10.1016/j.chc.2020.10.009 

  Wakschlag, L., Choi, S., Carter, A., Hullsiek, H., Burns, J., McCarthy, K., Leibenluft, E. & Briggs-Gowan, M. (2012). Defining the developmental parameters of temper loss in early childhood: implications for developmental psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(11), 1099-1008. https://doi-org /10.1111/j.1469-7610.2012.02595.x 

  Whelan, Y., Leibenluft, E., Stringaris, A. & Barker, E. (2015). Pathways from maternal depressive symptoms to adolescent depressive symptoms: the unique contribution of irritability symptoms. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 56(10), 1092–100. https://doi-org /10.1111/jcpp.12395 

  Wiggins, J., Mitchell, C., Stringaris, A. & Leibenluft, E. (2014). Developmental trajectories of irritability and bidirectional associations with maternal depression. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 53(11), 1191–1205. https://doi. org/10.1016/J.JAAC.2014.08.005