logo
Formidling av kunnskap om forskning og praksis

Forskningen forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom teoretisering og vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvilken praksis og hvilke strategier vi med stor grad av sikkerhet vet støtter barns utvikling. Forskning krever metodisk og teoretisk stringens, og ikke minst, det krever tett samvirke mellom forskning og praksis. Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling.

Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder en seksjon med artikler om ulike tema og kritiske refleksjoner over ulike aktuelle problemstillinger. Dette følges av et intervju hvor vi ønsker a belyse bestemte forhold, og under ≪aktuelt≫ søker vi å presentere kritiske perspektiv på politiske dokumenter og diskusjoner på feltet. Hvert nummer avsluttes med en seksjon kalt ≪Forskningsnytt≫, som byr på kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere sist år.

I dette nummerets artikler drøfter Kristine Amlund Hagen og Terje Ogden samspillet mellom PMTO-behandling og ulike typer familier og barn. Mari-Anne Sørlie diskuterer utbytte av PALS i de mer enn 240 norske barneskoler som benytter PALS-modellen, mens Monica Dalen presenterer studier om internasjonalt adopterte barn. I ≪refleksjoner≫ tar Bernadette Christensen og Kyrre Lønnum opp et viktig men lite påaktet problem; hva skjer når begreper vandrer over landegrensene og oversettes; kan de også forandre innhold og mening? Frode Heiestad intervjuer kontaktlærer Mona Engebretsen ved Blakstad skole i Asker om a vare lærer ved en PALS-skole, og under ≪aktuelt≫ kommenterer Terje Ogden rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge. KONTEKSTonline nr. 2 avsluttes med kortversjoner av fagartikler og bøker publisert første halvår 2018.

De første utgavene av KONTEKSTonline har primært inneholdt bidrag av ansatte ved NUBU, men redaksjonen ønsker bidrag fra praktikere og forskere fra ulike miljøer. Vi er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift; ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@nubu.no.

  • Vis referanser