logo
Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling. NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler; samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvordan vi kan utvikle politikk og tiltak basert på sikrest mulig kunnskap. Hvilken praksis og hvilke strategier vet vi med stor grad av sikkerhet støtter barns utvikling? Forskning krever metodisk og teoretisk stringens, og ikke minst, det krever tett samvirke med praksis. Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling.               

Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder en seksjon med artikler om ulike tema, og en seksjon med kritiske refleksjoner over ulike aktuelle problemstillinger. I «Aktuelt» presenterer vi perspektiv på politiske dokumenter og aktuelle debatter, fulgt av et intervju hvor vi belyser bestemte forhold gjennom samtale med personer ledende personer på feltet. Hvert nummer avsluttes med en seksjon kalt Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere sist år.

Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvordan vi kan utvikle politikk og tiltak basert på sikrest mulig kunnskap.

I dette nummerets presenterer Stian Overå – spesialrådgiver ved KoRus-Øs – og Marja Leonhardt – høgskolelektor ved VID vitenskapelig høgskole – en analyse av Gaming; en fritidsverden for store ungdomsgrupper som eldre generasjoner ofte har begrenset kjennskap til. Denne nye sosial-elektroniske arena har fått økende oppmerksomhet både som en omfattende fritidsaktivitet, og som en mulig kilde til avhengighet.

Intervensjoner skal være basert på kunnskap. Dette krever systematisk evaluering også av implementeringsprosessene. Marit Reer ved NUBU presenterer et digitalisert kvalitetssikringssystem for implementering av behandlingsmetodene PMTO (Parent Management Training – Oregon) og TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko).

I psykologiens forståelse av familie framstår det oftest som om foreldres nærmest skaper sine barn. Ane Nærde og Agathe Backe Grøndal – begge forskere ved NUBU – viser at nyere forskning gir barna en sentral plass i familiedynamikken. Dette har konsekvenser for vår forståelse av familien, så vel som for intervensjoner og behandling. Forfatterne reiser et provoserende spørsmål; hvordan er barna med på å skape sine foreldre?

Gjenger og voldsproblematikk er synlig i medienes overskrifter. Nina Irene Jon – førsteamanuensis ved Politihøgskolen – ser gjengkriminalitet i lys av marginalisering og maskulinitet. Gjengdannelse er forankret i sosiokulturelle mekanismer så vel som i sosioøkonomisk bakgrunn.

I intervjuet ser professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo, på utvikling i rus og narkotikapolitikk i Norge fram til nå, og i forhold til sannsynlig framtid.

Forskingsnytt presenterer kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU andre halvår 2019.

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss refleksjoner over utviklingen på ulike områder, og beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta kontakt med redaktør Ivar Frønes eller redaksjonssekretær Kristin Horn Talgø, eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no.

  • Vis referanser