logo
Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling.

NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler; samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet.

Å formidle om dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline. Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling. 

Politikk og tiltak bør baseres på sikrest mulig kunnskap

Forskning krever metodisk og teoretisk klarhet, og ikke minst, det krever tett samvirke med praksis. Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvordan vi kan utvikle politikk og tiltak basert på sikrest mulig kunnskap.

Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder artikler om ulike tema, og en en seksjon kalt Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere siste halvår.

Vi presenterer også perspektiv på politiske dokumenter og aktuelle debatter, og et intervju med ledende personer i forhold til forskning, politikk og praksis.

Dette nummeret av KONTEKSTonline

Nedstengningen av Norge medførte store utfordringer for NUBUS virksomhet.

Arbeid med utsatte barn og unge under koronapandemien forteller om behandlingsteamenes og NUBUs strategier i denne svært vanskelige situasjonen.

Hyppige fysiske møter er en viktig del av terapeutisk virksomhet. Artikkelen Behandlingsmøter i korona-tiltakenes tid bygger på en kartlegging av hvordan behandlingsteamene knyttet til Multisystemisk terapi (MST), Funksjonell familieterapi (FFT) og Behandlingsfosterhjem (TFCO) arbeidet med å finne løsninger i møte med den akutte utfordringen det var å opprettholde terapeutisk virksomhet.

Bekymringssamtalen er et av politiets forebyggende tiltak. Hensikten med bekymringssamtalen er å kartlegge risiko- og beskyttelsesfaktorer, mulige hjelpebehov og å forebygge kriminalitet Det er lite studier på om bekymringssamtalen virker etter hensikten, Elisabeth Myhre Lie diskuterer hvilke dilemmaer en slik type politimetode møter.

Omfanget av internasjonal forskning om barn er enorm. Kan denne forskningen fortelle oss på hvilke områder vi bør satse for å styrke barns utvikling? 

KONTEKSTonline vil i hvert nummer presentere et internasjonalt prosjekt, og hva vi kan lære av det. Fra internasjonal forskning til tiltak ser på betydningen av et berømt arbeid om sammenhengen mellom kjennetegn ved voksenbefolkningen og visse sider ved barns utvikling.

I intervjuet utdyper barneombud Inga Bejer Engh betydningen av barns stemme- og av at barn stemmer er like ulike som voksnes er det.

Forskingsnytt presenterer kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU første halvår 2020.

Ta kontakt med oss

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss bidrag til refleksjoner over utviklingen på ulike områder, vi ønsker oss beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta kontakt med redaktør Ivar Frønes eller redaksjonssekretær Kristin Horn Talgø, eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no.

 

 

  • Vis referanser