logo

Søk

MST-PSB (Bekymringsfull seksuell atferd) tilbys nå i enkelte MST-team i Norge. Dette er en behandling rettet mot barn og unge fra 10-18 år med bekymringsfull seksuell atferd. I denne artikkelen gir forfatterne et nærmere innblikk i hva dette nye behandlingstilbudet går ut på.

 

Ungdomstiden er en utviklingsfase på vei fra barn til voksen hvor det foregår mange viktige og samtidige utviklingsprosesser i et samspill mellom individuelle og kontekstuelle faktorer. Seksualitet er et slikt utviklingsområde, hvor barn på veien mot voksenlivet skal bli kjent med og lære seg å forstå egne følelser, tiltrekning og lyst ovenfor andre, og ikke minst utvikle seg til å kunne ha sex på en god og trygg måte. Som med den naturlige utviklingen på andre områder, går denne prosessen bra for de aller fleste, selv om det kan være små utfordringer underveis.

For noen få er det imidlertid slik at denne naturlige utviklingen kan forstyrres og barn og ungdommer kan begynne med seksuelle handlinger som virker unaturlige, vekker bekymring og i verste fall kan være skadelig for andre.

 

Økende omfang av bekymringsfull seksuell atferd blant barn og unge

Det har i den senere tid vært en økende medieoppmerksomhet på denne type problemer. For eksempel har NRK fortalt om en gutt om var storforbruker av grov porno, hvor fosterforeldrene og hjelpeapparatet var veldig usikre på hvordan de skulle forholde seg til dette (NRK, 2020). Videre har både politi og helsevesen nylig advart mot en utvikling hvor de ser en økning av skadelig seksuell atferd mot barn, som ofte begås av ungdommer, og ofte med penger involvert. Dette gjenspeiles i overskrifter som "Mindreårige selger sex på nett" (NRK, 2021), "Gutar debuterer seksuelt med å begå grove overgrep" (NRK, 2021), og "Unge gutter forgriper seg på barn som vil sitte på" (NRK, 2021).

Utviklingstrekk fra kriminalstatistikken gjennom 2010-tallet gir også grunn til bekymring, der vi ser en økning i antall anmeldelser av mindreårige som begår seksuallovbrudd (Kripos, 2017). I 2016 var det registrert 300 flere slike anmeldelser sammenlignet med året før, noe som utgjør en økning på 56%. Denne trenden ser ut til å ha fortsatt i kriminalitetsstatistikken for senere år, hvor vi ser en nedgang i forekomst av registrerte lovbrudd i aldersgruppene mellom 15-24 år, med unntak av seksuallovbrudd hvor det er en økning de siste årene for unge mellom 15-20 år (Aase et al., 2020).

Videre viser internasjonale undersøkelser at barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd utgjør opp mot en tredjedel av registrerte overgrep mot barn (Barbaree & Marshall, 2006; Finkelhor et al., 2009). Det er også risiko for at begynnende problematisk seksuell atferd vedvarer, og forskere anslår at omkring halvparten av voksne overgripere begikk sitt første overgrep som barn eller i tenårene (Søftestad & Andersen, 2014). Det er derfor viktig å både avdekke begynnende bekymringsfull seksuell atferd tidlig og kunne tilby gode og trygge hjelpetiltak for disse ungdommene for å hindre videre uheldig utvikling.

 

Hvordan hjelpe ungdom med bekymringsfull seksuell atferd?

Med bakgrunn i den økte bekymringen for at problematisk og skadelig seksuell atferd blir mer utbredt blant ungdom i Norge, ble det i 2016 gjennomført en større kartlegging av behandlingstilbudet for denne målgruppen (Holt et al., 2016). Rapporten konkluderte med at det var store mangler i både kompetanse og kapasitet til å kunne møte og behandle disse ungdommene. Oppsummerende forskningsstudier har også pekt på at ungdom med slike utfordringer i liten grad får hjelp av idømte sanksjoner som institusjonsopphold og tradisjonell psykisk helsehjelp (Brown & Kolko, 1998; Davis & Leitenberg, 1987; Reitzel & Carbonell, 2006).

Med utgangspunkt i manglende hjelpetilbud har det de siste fem årene vært en satsning for å øke kompetansen knyttet til skadelig seksuell atferd (SSA) i psykisk helsevern for barn og unge. Helseforetakene fikk i oppdrag av Helse og omsorgsdepartementet å opprette et nasjonalt klinisk nettverk for behandling av barn og unge med SSA, og det er opprettet regionale konsultasjonsteam. Denne satsningen har bidratt til at fagpersoner har fått tilgang til oppdatert fagkunnskap og bidratt til kompetanseheving knyttet til SSA-problematikk. Nettsiden www.seksuellatferd.no er utviklet og når ut til et bredt publikum. Det tilbys kursing i grunnleggende årvåkenhet og kartleggingsverktøy som Profesor og AIM-3. Videre bistår de regionale konsultasjonsteamene behandlere i psykisk helsevern i det kliniske arbeidet med ungdommer med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Denne kompetansehevingen har vært en viktig innsats for å styrke fagpersoners oppmerksomhet og kunnskap om temaet, øke vurderingskompetansen og sikre tilgang på klinisk ekspertise til konsultasjon. Til tross for denne satsningen, viser økningen i antall ungdommer med bekymringsfull seksuell atferd at det er et behov for å øke både behandlingskapasiteten og -kompetansen for denne målgruppen i Norge. Behandlingsmetoden MST-PSB, (Multisystemic Therapy for Problem Sexual Behavior), er spesielt utviklet for ungdom med denne typen problemer, og ble nevnt i både NKVTS og FHIs rapporter som en forskningsstøttet behandling som burde utprøves og evalueres i Norge (Holt et al., 2016; Aase et al., 2020).

Forskningsstøtten for MST-PSB knytter seg til studier som har pekt på at behandlingen bidrar til å redusere risikoen for videre bekymringsfull seksuell atferd, samt økt positiv normalutvikling. Det dreier seg om randomiserte studier med sammenligningsgruppe, og funnene indikerer at ungdom som mottok MST-PSB i forhold til en sammenligningsgruppe («treatment as usual») blant annet hadde:

- Mindre frafall fra behandlingen

- Færre arrestasjoner for lovbrudd, både seksuelle overgrep og andre forbrytelser

- Mindre grad av seksuelt upassende atferd og avvikende seksuelle interesser

- Bedre familiefungering og individuell tilpasning

- Bedre skolemessige resultater

(Borduin et al., 1990; Letourneau et al., 2009; Letourneau et al., 2013; Dopp et al, 2017).

To oppfølgingsstudier har funnet at den positive utviklingen også vedvarer for de som mottok MST-PSB behandling både ni og 25 år etter behandlingen (Borduin et al., 2009; Bourdin et al., 2021). Det ble observert klare effekter i form av redusert forekomst av seksuelle overgrep og annen kriminalitet hos gruppen som mottok MST-PSB.

Det økende behovet og utviklingen av en forskningsstøttet behandling, er bakgrunnen for at Bufdir og Bufetat i samarbeid med NUBU nå starter med MST-PSB i Norge. Fra den 1. september 2021 vil fem etablerte MST-team i Norge tilby behandling til barn og unge i alderen 10-18 år med bekymringsfull seksuell atferd. Dette vil gi disse ungdommene og deres familier en økt tilgang til forskningsstøttet hjelp. Teamene vil få intensiv opplæring, oppfølging og veiledning for å sikre god og trygg behandling, og det vil bli gjennomført følgeforskning for å evaluere nytten av behandlingen. Dersom det høstes positive erfaringer i de fem første teamene, vil det være aktuelt å kvalifisere flere MST-team i Norge til å kunne jobbe med denne målgruppen. På den måten danner den etablerte og landsdekkende infrastrukturen for MST i Norge basis for at et slik spesialisert behandlingstilbud raskt kan nå ut til de ungdommene som trenger det.

 

Hvorfor er multisystemisk terapi en god terapi for ungdom med skadelig seksuell atferd?

Forskning har vist at barn og unge med bekymringsfull seksuell atferd har mange av de samme risikofaktorene som ungdom med andre alvorlige atferdsproblemer (van Wijk et al., 2005; Ronis & Borduin, 2007). De har ofte problemer i forhold til venner, skoleproblemer, lav impulskontroll og dårlige relasjoner i familien. Et klinisk behandlingsarbeid med ungdom som viser atferdsproblemer knyttet til seksuelle handlinger, vil derfor måtte rette seg mot mange av de samme risikofaktorene som det vanligvis jobbes med i MST. MST-PSB er derfor utviklet på basis av den opprinnelige behandlingsmodellen i MST, samtidig som utviklerne har vært opptatt av å finne ut av hvilke spesielle tilleggsfaktorer det er viktig å jobbe med for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd. MST-PSB er således en videreutvikling og tilpasning av «standard» MST-behandling.

På samme måte som ved vanlig MST er både ungdommens og hele familiens deltakelse i MST-PSB behandlingen viktig, samtidig som instanser som skole, naboer og andre også involveres. Foreldre (eller annen omsorgsbase; f.eks. ved familie- eller fosterhjemsplasseringer) blir sett på som de viktigste endringsagentene. Videre er MST PSB forsterket for å kunne jobbe med seksuell overgrepsproblematikk og de konsekvensene dette har for både ungdommen selv, familie, offer og andre berørte. MST-PSB tilpasningene handler om å a) redusere foreldrenes og ungdommens benektelse av den problematiske seksuelle atferden og dens følger, b) introdusere effektive og alderstilpassede foreldreferdigheter knyttet til regler, privilegier og konsekvenser, c) støtte foreldrene i å utvikle konkrete planer for å redusere risiko, forebygge tilbakefall og oppnå sikkerhet for ofrene, og d) fremme familiens samhold og positive kommunikasjon (Bourdin et al., 2021).

Den trolig viktigste av disse tilpasningene i MST-PSB er det forsterkede fokus på sikkerhet. Det legges betydelig vekt på dette sikkerhetsarbeidet av to grunner. For det første er det avgjørende å unngå at ungdommen begår nye overgrep under behandlingen. Dette utgjør et veldig viktig forsvarlighetsaspekt ved behandlingen og er viktig for å skape trygghet for alle involverte. For det andre er det viktig å sikre nødvendig trygghet, behandling og oppfølging av de som har vært ofre for eventuelle overgrep, spesielt hvis dette er et annet familiemedlem. For hver enkelt ungdom og familie som starter i MST-PSB er derfor den første delen av arbeidet å utforme en detaljert og individuelt tilpasset sikkerhets- og trygghetsplan.

Videre blir det jobbet spesifikt i MST-PSB med at ungdommene og foreldrene skal unngå minimering og ansvarsfraskrivelse. Det blir lagt et betydelig terapeutisk fokus på at både ungdommen selv og ungdommens foreldre skal ta inn over seg alvorligheten av ungdommens seksuelle overgrep, minske bagatellisering og øke følelsen av ansvar for handlingene. Dette arbeidet blir sett i sammenheng med at terapeuten skal hjelpe foreldrene og ungdommen til å forstå hvordan ungdommen har kommet inn i en skjevutvikling knyttet til seksuell atferd. Terapeuten formidler derfor i behandlingen kunnskap omkring seksualitet og seksuell utvikling. Samlet er dette viktige elementer for å hjelpe ungdommens seksuelle utvikling inn på et tryggere og sunnere spor.

I MST-PSB er det også en forsterket innsats knyttet til sosiale ferdigheter. Det blir lagt vekt på å øke ungdommens sosiale ferdigheter samtidig som det blir jobbet med å begrense kontakten med jevnaldrende som har negativ innvirkning. Ungdommen trenger å utvikle alderspassende måter å vise interesse for og ønske om kontakt med andre. Videre kan det i noen tilfeller være viktig med intervensjoner rettet mot å øve ungdommen i ferdigheter knyttet til å kunne forstå andres perspektiv og antagelser og holdninger. Behovet for et slikt mer individuelt rettet arbeid vurderes utfra om det er slike utfordringer som synes å bidra til den problematiske seksuelle atferden.

Samlet gjør disse tilpasningene at MST-PSB-behandling innebærer et intensivt klinisk arbeid med stort fokus på familieterapi, trening i foreldreferdigheter, ferdighetstrening for ungdommen, kognitiv atferdsterapi, traumeterapi og omfattende systemarbeid rettet mot skole og andre relevante systemer. Det kan også være aktuelt, som i ordinær MST behandling, å jobbe med et tilpasset skoletilbud og godt samarbeid mellom skolen og foreldrene, dersom ungdommen har utfordringer på denne arenaen. Gitt den alvorlige problematikken og de forsterkninger som er gjort i MST-PSB, har behandlingen noe høyere intensitet enn ordinær MST. I MST-PSB har terapeutene som oftest tre eller flere sesjoner hver uke, og behandlingen får også noe lengre varighet, opp mot sju måneder.

 

Kompetanseheving og kvalitetssikring

Ved at eksisterende MST-team i Norge blir rustet til å kunne jobbe med ungdom med bekymringsfull seksuell atferd, blir en høykompetent og forskningsstøttet behandling raskt gjort tilgjengelig. Behandlingsteamene vil delta i en intensiv todagers grunnopplæring i de spesifikke tilpasningene i MST-PSB og deretter jevnlig i kompetansehevning gjennom faglige seminarer knyttet spesielt til denne problematikken. Terapeutene mottar ukentlig veiledning i hver enkelt behandling, hvor målet er å lage tilpassede og konkrete planer for behandlingen og løpende evaluere fremgangen i behandlingen. Likeledes mottar hele behandlingsteamet ukentlig konsultasjon på hver enkelt behandling fra en erfaren MST-PSB konsulent. Videre gjennomføres det et løpende og omfattende kvalitetssikringsarbeid, på samme måte som for ordinær MST, for å være sikker på at ungdommen og familiene mottar et godt tilbud. Alle rollene i behandlingsteamet og deres gjensidige ansvar er grundig beskrevet. Det gjennomføres jevnlige målinger av behandlingsintegritet for både terapeut og veileder, og disse brukes til å utarbeide utviklingsplaner og kompetansehevende tiltak ved behov. Det samles systematisk inn informasjon om utfallene for hvert behandlingsforløp, og det blir gjort vurderinger av teamets kompetanse, organisering og ledelsesstøtte. Dersom det blir identifisert barrierer i forhold til å kunne tilby virksom og trygg MST-PSB behandling, skal det bli iverksatt tiltak raskt som kan utbedre dette. Implementeringsstøtten og kvalitetssikringen rundt MST og MST-PSB team er på denne måten med på å sikre muligheten for å gi ungdommene og familiene best mulig hjelp.

 

Teamene klargjør seg for et viktig og intensivt arbeid for en viktig gruppe ungdommer

I juni 2021 ble det gjennomført informasjonsmøter om oppstarten av MST-PSB for de fem MST-teamene som i første omgang skal tilby MST-PSB: MST Trøndelag Sør I, MST Agder I, MST Vestfold I, MST Haugesund og MST Sandvika. Møtene ble avholdt digitalt og med et stort antall deltagere fra blant annet barnevernstjenestene, psykisk helsevern for barn og unge, Barnehusene, politiet og kriminalomsorgen. Det ble fremhevet at et tverretatlig samarbeid er avgjørende for å lykkes med denne målgruppen, og oppstarten av MST-PSB i Bufetats regioner legger vekt på å bygge videre på og samarbeide med de etablerte fagmiljøene og kompetansenettverkene knyttet til SSA i Norge. I dette samarbeidet ligger det en mulighet for å kunne skape et godt tilbud for en gruppe ungdommer som trenger god og trygg hjelp til å forhindre en videre uheldig utvikling på vei mot voksenlivet. Interessen for behandlingstilbudet i etterkant av informasjonsmøtene pekte på at det er et tiltrengt behov for et slikt tilbud. Vi mener at det nå er lagt til rette for å kunne gi god hjelp til en utsatt gruppe ungdommer fremover. Vi håper at dette vil vise seg for den enkelte ungdom og familie, og i den evalueringen og følgeforskning som vil ledsage MST-PSB.

 • Vis referanser

  Barbaree, H.E. & Marshall, W.L. (2006). An Introduction to the Juvenile Sex Offender: Terms, Concepts and Definitions. I: H.E. Barbaree & W.L. Marshall (red.). The Juvenile Sex Offender (s. 1–15). New York: The Guilford Press.

  Borduin, C. M., Dopp, A. R., Borduin, B. J., & Munschy, R. J. (2016). Multisystemic Therapy for Youths with Problem Sexual Behaviours. Empirical, Theoretical and Clinical Foundations. The Wiley Handbook on the Theories, Assessment, and Treatment of Sexual Offending. Vol. III: Treatment. W. L. M. L. E. Marshall, John Wiley & Sons, Ltd.

  Borduin, C. M., Henggeler, S. W., Blaske, D. M., & Stein, R. (1990). "Multisystemic Treatment of Adolescent Sexual Offenders." International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 35: 105-114.

  Borduin, C. M,. Schaeffer, C. M., & Heiblum, N. (2009). "A Randomized Clinical Trial of Multisystemic Therapy Withe Juvenile Sexual Offenders: Effects on Youth Social Ecology and Criminal Activity." Journal of Consulting and Clinical Psychology77(1): 26-37.

  Borduin, C. M., Quetsch, L. B., Johnides, B. D., & Dopp, A. R. (2021). Long-term effects of multisystemic therapy for problem sexual behaviors: A 24.9-year follow-up to a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 89(5), 393–405. https://doi.org/10.1037/ccp0000646

  Brown, E. J, & Kolko, D. J. (1998). Treatment efficacy and program evaluation with juvenile sexual abusers : A critique with directions for service delivery and research. Child Maltreatment, 3(4), 362–373.

  Davis, Glen E, & Leitenberg, Harold. (1987). Adolescent Sex Offenders. Psychological Bulletin, 101(3), 417–427. https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.3.417

  Dopp, A. R., et al. (2017). "Evidence-Based Treatments for Youths Who Engage in Illegal Sexual Behaviors." Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 46(5): 631-645.

  Finkelhor, D., Ormrod, R., & Chaffin, M. (2009). Juveniles who commit sex offenses against minors. Juvenile Justice Bulletin – NCJ227763 (1-12pgs). Washington, DC: US Government Printing Office.

  Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2016).

  Kripos (2017). Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016. Oslo: Kripos. Hentet den 2. februar 2020 fra https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuallovbrudd/mindrearige-anmeldt-for-voldtekt-i-2016_web.pdf

  Letourneau, E. J., Henggeler, S. W., Borduin, C. M., Schewe, P. A., McCart, M. R., Chapman, J. E., & Saldana, L. (2009). Multisystemic Therapy for juvenile sexual offenders: 1-year results from a randomized effectiveness trial. Journal of Family Psychology, 23, 89-102.

  Letourneau, E. J., Henggeler S. W., McCart M. R., Borduin C. M., Schewe P. A., Armstrong K. (2013). "Two-Year Follow-Up of a Randomized Effectiveness Trial Evaluating MST for Juveniles Who Sexually Offend." Journal of Family Psychology 27(6): 978-985.

  NRK.no (2020):
  https://www.nrk.no/trondelag/xl/barn-med-skadelig-seksuell-atferd-_ssa__-peters-verden-besto-av-grov-porno-og-overgrep-mot-dyr-1.15201503

  NRK.no (2021):

  https://www.nrk.no/sorlandet/politiet_-mindrearige-selger-sex-pa-nett-1.15545347

  https://www.nrk.no/sorlandet/_-gutar-debuterer-seksuelt-med-a-bega-grove-overgrep-1.15549614

  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/barn-ned-i-12-ars-alderen-utforer-sex-handlinger-for-a-fa-sitte-pa-i-utv-1.15549628

  Reitzel, Lorraine R, & Carbonell, Joyce L. (2006). The Effectiveness of Sexual Offender Treatment for Juveniles as Measured by Recidivism: A Meta-analysis. Sexual Abuse, 18(4), 401–421. https://doi.org/10.1177/107906320601800407

  Ronis, S. T., & Borduin, C. M. (2007). Individual, family, peer, and academic characteristics of male juvenile sexual offenders. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 153–163.

  Søftestad, S., & Andersen, I. L. (2014). Seksuelle overgrep mot barn : traumebevisst tilnærming (p. 222). Universitetsforl.

  van Wijk, A., Loeber, R., Vermeiren, R., Pardini, D., Bullens, R., & Doreleijers, T. (2005). Violent juvenile sex offenders compared with violent juvenile nonsex offenders: Explorative findings from the Pittsburgh Youth Study. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 17, 333–352.

  Aase H, Lønnum K, Sørlie MA, Hagen KA, Gustavson K, Utgarden IH. Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering. Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring