logo

Søk

Du er her:

Multisystemisk terapi (MST)

MST er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom, i alderen 12–18 år, som har alvorlig utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø.

Hva er multisystemisk terapi

Multisystemisk terapi er et behandlingstiltak for familier med ungdom som har alvorlig utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø i form av fysisk eller verbal aggresjon, hærverk, rusproblemer, skolefravær og venner som har uheldig innflytelse på dem. I enkelte team gis det MST-tilbud til ungdommer som viser problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). Behandlingen gis da i samarbeid med lokale konsultasjonsteam for SSA i psykisk helsevern.

Målet for behandlingen er at ungdommen og familien skal fungere godt – og uten alvorlige utfordringer. For å oppnå dette, retter behandlingen seg mot

  • Styrke familiens samhold og omsorg for hverandre

  • Endre og styrke foreldrenes oppdragelsespraksis

  • Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene, dvs. det sosiale nettverket, skole, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbudet.

  • Bedre ungdommens trivsel og prestasjoner i skolen eller arbeidslivet

  • Hindre kontakt med negative miljøer, ettersom vi vet at atferdsproblemer «smitter» 

  • Gjenopprette kontakt med positive venner og øke ungdommens deltakelse i positive fritidsaktiviteter

  • Sette familien i stand til å løse framtidige problemer

MST har vist gode resultater i Norge og internasjonalt. Det er et frivillig tilbud for familier med  ungdom mellom 12 og 18 år. For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til flytting ut av hjemmet.

Hva består behandlingen av?

I MST møter terapeuten familien hjemme på tidspunkter som passer familien. Behandlingstilbudet skreddersys den enkelte familie. Sammen med terapeuten setter foreldrene og ungdommen behandlingsmål og gjør løpende evaluering av behandlingsforløpet. Behandlingskomponenter kan f.eks. være arbeid med kommunikasjon, konflikthåndtering, samarbeid med skole og øke aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter.

Arbeidet er intensivt og i visse perioder kan det være flere hjemmebesøk i uken, samt møter med skole og støttepersoner.
Familien har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis målene for behandlingen er nådd.

MST-behandling til ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Når MST-behandling gis til ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd skjer dette gjennom å involvere familien og sikre god kartlegging og samarbeid med andre instanser som familier får hjelp fra, herunder ofte psykisk helsevern. For denne målgruppen forsterkes behandlingen ved å jobbe mer fokusert med trygghetstiltak, samt å unngå minimering/bagatellisering og ansvarsfraskrivelse for den uønskede handlingen. Det fokuseres også på å formidle kunnskap om seksualitet og seksuell utvikling, og med en forsterket innsats knyttet til sosiale ferdigheter. Ved behov gis det også traumebehandling både til utøver og utsatt, i samarbeid med psykisk helsevern. Behandlingen skal sikre at den bekymringsfulle atferden opphører og bidra til at barnet/ungdommen utvikler en sunn og trygg seksualitet og kan fortsette å bo hjemme. Dette forutsetter en trygg relasjon mellom terapeuten, barnet/ungdommen og familien. 

Hvem gir MST-behandling?

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Bufetat. Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor i som kan søke om behandling. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU, er ansvarlig for opplæring av behandlere og kvalitetssikring av behandlingstilbudet. 

Kontaktinformasjon:

For tilbud om MST-behandling, se MST-team i Norge.

For mer informasjon om MST som behandlingsmetode, kontakt spesialrådgiver ved NUBU Anne Cathrine Bartvik.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring