logo

Søk

Evaluering av PMTO-foreldregrupper for mødre med etnisk minoritetsbakgrunn

Prosjektet retter søkelyset mot atferdsvansker hos barn med somalisk og pakistansk bakgrunn som bor i Norge. Dette gjøres ved å studere utbyttet mødrene og deres barn har av å delta i Parent Management Training – Oregon-modellen foreldregrupper (PMTO-kurs).

Denne intervensjonen er et forebyggende tiltak til mødre som ønsker å lære hvordan de kan styrke sitt samarbeid med barnet og sette klare grenser.

Gruppene

PMTO-kurset henvender seg til mødre fra ulike etniske minoriteter med barn mellom 4-8 år, som viser lave til moderate atferdsproblemer eller står i fare for å utvikle slike problemer. I 2008 og tidlig i 2009 startet det kurs for somaliske og pakistanske mødre i bydelene Grorud og Søndre Nordstrand i Oslo. Kursene består av grupper på åtte til ti deltakere og er organisert slik at mødre som har samme etniske bakgrunn er i samme gruppe.

Foreldrekursene tar utgangspunkt i daglige situasjoner, og legger vekt på ulike nyttige og effektive foreldreferdigheter i samsvar med PMTO-prinsippene. Temaer for samlingene er blant annet samarbeid og kommunikasjon med barnet, grensesetting og søskenkrangler. Kursene har atten samlinger à to timer, og går over en tidsperiode på inntil åtte måneder.

Linkarbeidere

Intervensjonen sikter seg på å være kultursensitiv heller enn kulturspesifikk. Kursmaterialet blir oversatt, linkarbeidere deltar i samlingene og deltakende mødre kommer med egne eksempler fra oppdragelse i egen kultur. På den måten tas det også hensyn til deltakerens kulturelle identitet, og individuelle mål i barneoppdragelse. I tillegg til det faglige innholdet er det tilbud om matservering og barnepass tilknyttet de enkelte gruppesamlingene.

Effektstudie

PMTO-kurset evalueres i effektstudien: Evaluering av PMTO-foreldregrupper for etniske minoriteter. Hensikten med forskningsprosjektet er å studere i hvilken grad deltakerne kommer på kurssamlingene og evaluere brukerens fornøydhet med kurset. Evalueringen måler hvilket utbytte barn og mødre har av å delta i PMTO-foreldregrupper. Dette gjøres ved å studere atferd og sosial kompetanse hos barnet og foreldreferdigheter hos mor før og etter kurset.

96 pakistanske og somaliske mødre

I denne evalueringen benyttes et randomisert kontrollert forskningsdesign. Dette betyr at mødre som har meldt seg på PMTO-kurset blir fordelt tilfeldig på PMTO-kurs som startet i april 2008 eller en venteliste med kursstart senere. Ventelistegruppen vil i denne perioden være studiens kontrollgruppe. Utvalget består av 96 pakistanske og somaliske mødre med barn mellom 4 til 8 år. Utvalgsstørrelsen på intervensjonsgruppen er satt i forhold til det som er tilstrekkelig for at det skal være mulig å beregne moderate signifikante effektstørrelser.

Det har vært to datainnsamlinger. Disse består av spørreskjema fylt ut av mor og barnehageansatt, eller lærer som kjenner barnet. Variablene omfatter hovedsakelig barnets atferd og sosiale kompetanse, samt mors foreldreferdigheter. Datainnsamlingen foregikk ved hjelp av tospråkelige datainnsamlere.

Dette prosjektet vil kunne bidra til kunnskap om, og i hvilken grad, PMTO er fleksibelt nok til å styrke foreldreferdigheter og bedre barnets atferd i etniske minoritetsgrupper. De resultater forskningen gir, vil kunne være retningsgivende for videre arbeid med denne gruppen familier, der det kan bli aktuelt å utforme nye tiltak, eller satse videre på PMTO-foreldregruppe.

Prosjektet er nå ferdigstilt og forsker Ragnhild Bjørknes disputerte med studien den 8. juni 2011.

Bjørknes, R., Jakobsen, R., & Nærde A. (2011). Recruiting ethnic minority groups to evidence-based parent training. Who will come and how? Children and Youth Services Review, 33, 351-357 (DOI: 10.1016/j.childyouth.2010.09.019).

Teksten er sist gjennomgått våren 2013 av forskningskonsulent Asgeir Røyrhus Olseth.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring