logo

Søk

Følg programmet – få gode resultater!

Høy grad av metodeintegritet er viktig for et godt utfall av foreldreprogrammet TIBIR-rådgivning. Dette framgår av en fagartikkel som nylig ble publisert i «Journal of Children’s Services».

Artikkelen bygger på en studie fra Atferdssenteret der metodeintegritet ble definert som i hvilken grad familierådgiverne fulgte de grunnleggende prinsippene for rådgivningen.

Fagartikkelen er signert forskerne John Kjøbli (førsteforfatter) og Ragnhild Bjørknes, samt Atferdssenterets fagdirektør i Utviklingsavdeling barn, Elisabeth Askeland.

Kortvarig lavterskeltilbud

TIBIR-rådgivning (Tidlig Innsats for Barn I Risiko) er et kortvarig lavterskeltilbud til familier, med barn i alderen tre til tolv år, som opplever at de trenger veiledning i forhold til barnets oppførsel. Tiltaket bygger på avledede prinsipper i behandlingsmodellen PMTO (Parent Management Training – Oregon) og omfatter ukentlige samtaler over tre til fem uker.

Foreldrene lærer å ta i bruk enkle foreldreverktøy som å gi gode beskjeder og å sette grenser på en tydelig måte. For å sikre at familier får god hjelp, er det viktig at rådgivere følger tiltakets grunnleggende prinsipper. Atferdssenterets folk har derfor utviklet et spørreskjema for å undersøke grad av metodeintegritet. I denne studien så man på om metodeintegritet, målt med dette skjemaet, hadde sammenheng med utfallet av rådgivningen.

108 familier

Studien fulgte 108 familier som fikk TIBIR-rådgivning; 73 gutter og 35 jenter. Familiene ble rekruttert gjennom ulike kommunale helsetjenester over hele landet. Foreldrene svarte på spørreskjemaet om rådgiverens metodeintegritet i etterkant av tiltaket. Resultatene viser at når familierådgiveren følger prinsippene for tiltaket, møter foreldrene sine barn på mer hensiktsmessige måter, i tråd med prinsippene. Endringene i foreldreferdigheter hadde igjen en positiv effekt på barnas atferd. Funnene er lovende og tyder på at det er mulig å utvikle verktøy for å sikre god metodeintegritet og hjelp til barn med atferdsvansker.

BPT = TIBIR på norsk

I den engelskspråklige artikkelen i Journal of Children’s Services er det særlig én forkortelse som går igjen, BPT. BPT står for Brief Parent Training. Ved Atferdssenterets bærer den tilsvarende metoden altså navnet TIBIR, et akronym for Tidlig Innsats for Barn I Risiko.

Kjøbli, J., Bjørknes, R., & Askeland, E. (2012). Adherence to Brief Parent Training as a predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children’s Services, 7, 165–177.

Les mer om rådgivning her

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring