logo

Søk

Gjør opp status for PMTO

Foreldretrening virker – og hjelper stadig flere familier med barn med problematferd. Men forskning pågår hele tiden – med påfølgende foredling av PMTO.

Etter femti år i USA og snart tjue år i Norge, er PMTO fortsatt gjenstand for videre forskning.

En norsk-amerikansk allianse, forsker John Kjøbli ved Atferdssenteret og PMTO-veteranen Marion S. Forgatch ved Oregon Social Learning Center, presenterer i tidsskriftet Family Process en gjennomgang av PMTO (Parent Management Treatment – Oregon).

Tittelen – Adapting Intervention with Rigorous Research – tilsier at det her dreier seg om det kunststykket å tilpasse, eller utvikle, et behandlingsprogram i tråd med hva som framkommer gjennom nitid forskning. Hva er det som virker? Hvorfor? Hvordan? Hva er det som hemmer eller fremmer de gode resultater?

PMTO i et nøtteskall

PMTO vokste fram som en evidensbasert praksis blant forskere og praktikere ved Oregon Social Learning Center, og er nå et sett av teori- og evidensbaserte foreldreprogram. PMTO er blitt nøye testet i effektstudier i ulike settinger, kulturer og formater.

For å snu utviklingen for barn med atferdsproblemer, er foreldrene endringsagentene framfor noen. PMTO gir dem de verktøyene de trenger.

Noe kan ha låst seg i kommunikasjonen i hjemmet. Gjennom PMTO får foreldre hjelp til å løsne knutene. Målet er å øke – eller gjenopprette – et positivt samspill mellom foreldre og barn, hvor foreldre lærer å bruke positive strategier. Det går på ros og oppmuntring – og på mild og forutsigbar grensesetting.

PMTO tilbys både som individuell foreldretrening og i form av foreldregrupper. I USA er de også godt i gang med nettbaserte hjelpetilbud.

Forskningsfunn

Referanselisten rommer nærmere sytti fagartikler, som til sammen dekker hva man i dag vet om PMTO. Flere av artiklene er signert norske forskere.

Her er noe av hva vi vet om PMTO:

  • Gruppebasert foreldretrening bidrar til å øke barns sosiale kompetanse og redusere problematferd.

  • Også kort foreldretrening gir gode resultater. Beste råd til foreldre: Tydelige grenser og positiv støtte.

  • Mødre med mye psykisk stress kan trenge et utvidet tilbud utover kort foreldrerådgivning.

  • Høy grad av metodeintegritet er viktig. Til terapeutene: Følg programmet – få gode resultater.

  • Forholdet mellom terapeut og foreldre kan ha betydning. En spørrende og støttende tilnærming fra terapeutens side er bedre enn en konfronterende, som lett skaper motstand hos foreldrene.

  • PMTO i Norge har unngått «voksesmerter». Atferdssenteret har lyktes i sin implementeringsstrategi. En har opprettholdt kvaliteten i opplæringen av behandlerne, også når spredningen av programmet har økt.

  • Implementeringskvaliteten kan være avgjørende for om en lykkes eller ikke.

PMTO-veteranen: – Norge har lykkes

Marion S. Forgatch ved Oregon Social Learning Center har fulgt den norske utviklingen tett fra dens spede start. Atferdssenterets utviklere, med fagdirektør Elisabeth Askeland i spissen, så naturlig nok tidlig til Oregon, da de fikk i oppdrag å utrede mulighetene for å tilpasse PMTO til norske forhold, og Marion S. Forgatch har siden vært en uvurderlig læremester og støttespiller.

Hun gir i fagartikkelen uforbeholden ros til den norske håndteringen, som hun omtaler som «unik i å implementere, skreddersy og teste PMTO-programmet». Suksessen sier hun «gjenspeiles i politikernes forpliktende engasjement i å innføre og drifte evidensbasert praksis i arbeidet med å hindre og å behandle atferdsproblemer».

Fagartikkelen vektlegger dette som helt nødvendig for å oppnå vellykkete resultater.

Fra Oregon og ut i verden

Gjennom årene har PMTO blitt adoptert av flere − og blitt tilpasset ulike sammenhenger og befolkningsgrupper i land som Canada, Island, Danmark, Nederland, Mexico – og Uganda, hvor programmet er tilpasset krigsutsatte familier.

En omfattende spredning av PMTO krever et fullt trykk på implementeringskvaliteten. Fagartikkelen framholder at det er helt avgjørende å både dra fordeler av – og å bidra til – den stadig framvoksende implementeringsforskningen, med særlig vekt på opplæring og oppfølging av terapeuter, med vekt på monitorering av integritet (fidelity) til PMTO-programmet.

Om PMTO per i dag er aldri så mye tilpasset lokale forhold, settinger og folk, vil PMTO måtte fortsette å tilpasse seg en evig omskiftelig verden.

Pionerarbeidet i det nordlige Uganda, med internfordrevne familier, tilsier at PMTO kan bidra også her.

Europa gjennomgår nå en flyktningekrise, hvor millioner av syriske familier er kommet – og vil fortsette å komme – til ulike europeiske land.

Fagartikkelen runder av med denne anmodningen: Praktikere og forskere må fortsette å samarbeide for å bidra til at sårbare familier får den hjelpen de trenger.


Illustrasjon: Forsiden av tidsskriftet (Family Process).
Portretter: Oregon Social Learning Center (Marion S. Forgatch) og Atferdssenteret (John Kjøbli).

 

Forgatch, Marion S., & Kjøbli, J. (2016). Parent management Training – Oregon (PMTO): Adapting Intervention with Rigorous Research. Family Process. Online first. DOI: 10.1111/famp.12224

Se også de to forfatterne i samtale på YouTube.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring