logo

Søk

Foreldretrening – og sosiale forskjeller i TIBIR

Også i ressurssvake familier vil barn kunne utvikle atferdsproblemer. Men foreldrene i denne gruppen nøler ofte med å søke hjelp.

Dette framkommer i en nylig publisert studie fra Atferdssenteret. Her har stipendiat Truls Tømmeraas sett på sosiale forskjeller blant deltakerne i to av Atferdssenterets foreldretreningsprogram.

Programmene er PMTO (Parent Management Training – Oregon) og det kommunebaserte forebyggingsprogrammet TIBIR, hvor foreldrerådgivning er ett av seks tilbud – eller intervensjoner. TIBIR står for «Tidlig innsats for barn i risiko».

Sosiale og økonomiske ressurser

Studien ser på hvordan sosiale forskjeller gjenspeiles blant deltakerne i familieprogrammene, med hensyn til både sosiale og økonomiske ressurser.

En så også etter sammenhenger i familiens ressurser og utviklingen av atferdssproblemer. Risikoen ser ut til å øke med mangelfulle ressurser i familien.

Ressurssvake familier mest utsatt

Resultatene viser at de familiene som fikk behandling for atferdsproblemer hadde færre ressurser, både sosialt og økonomisk, enn gjennomsnittet av norske barnefamilier.
Truls Tømmeraas

Hovedfunnene i korthet

  • Studien viser at sosiale forskjeller innvirker på graden av å benytte seg av evidensbasert foreldretrening.

  • Selektiv rekruttering av deltakere i førstelinjetjenester viser seg som en effektiv måte å nå ut med hjelpetilbud til utsatte barnefamilier med få ressurser.

  • Familier med mange risikofaktorer, altså de mest ressursfattige familiene, er mindre tilbøyelige til å benytte seg av gruppebaserte foreldreprogrammer.
     

Tømmeraas, T. (2016). Social Gradients and Participant Characteristics in Child Behavior Problem Interventions. Children and Youth Services Review, 70, 57–64. DOI.org/10.1016/j.childyouth.2016.09.010

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring