logo

Søk

Du er her:

KOBA - mestring i skolen for barn i risiko

Forskningsprosjektet KOBA - mestring i skolen for barn i risiko (tidligere kalt Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko) skal gi barnevernstjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse til å hjelpe barn og familier i barnevernet med å mestre skolen.

Bakgrunn

Mestring av skolen, og det å fullføre videregående skole, er sterke beskyttelsesfaktorer mot marginalisering i voksen alder. Sammenlignet med jevnaldrende har barn i barnevernet som gruppe betydelig høyere risiko for både frafall i skolen og fremtidig marginalisering. Årsakene til dette er komplekse og sammensatte. For å forebygge skolefrafall og tette eventuelle kunnskapshull, har flere familier i barnevernet behov for godt koordinerte tjenester som inkluderer hjelp og støtte med et helhetlig fokus på familiens utfordringer.

Hvorfor KOBA?

Oppsummert forskning tyder på at forskjellige typer skolefokuserte tiltak gitt til barn og familier i barnevernet, utenfor skoletiden og i hjemmet, kan ha positive effekter både på barns skoleprestasjoner og foreldres skoleengasjement. Forskerne bak KOBA-prosjektet ønsker at prosjektet skal bidra til å gi de kommunale barneverntjenestene anvendelige, lokalt tilpassede og effektive tiltak for skolestøtte som de kan bruke sammen med den rådgivning, veiledning og tiltak de ellers gir for å hjelpe familier i barnevernet med sine utfordringer.

Om studien

KOBA-prosjektet baserer seg på kunnskapsoppsummeringer og analyser av hva tidligere forskning tyder på er effektive tiltak for å bedre skoleprestasjoner. Slik vil forskerne utvikle lokalt tilpasset praksis som skal implementeres i barneverntjenester og prøves ut med familier som har hjelpetiltak fra barnevernet, samt har barn i grunnskolealder. Tiltakene vil både rette seg mot foreldre og barn og foregå utenfor skoletiden og i hjemmet.

Studien er en hybrid mellom intervensjons- og implementeringsforskning, fordi den både tar i bruk og evaluerer en innovativ implementeringsmodell for overføring av kunnskap fra forskning til kunnskapsbasert praksis, i tillegg til å teste effekten av tiltak gjennom en randomisert og kontrollert studie. Tjenestene selv, samt ungdom og foresatte med erfaring fra barnevernet har vært med på utvikling og lokal tilpasning av tiltakene, samtidig som kjerneinnholdet i tiltakene har sterk støtte fra forskning. Dette gjør at tiltakene sannsynligvis vil oppleves som nyttige, bli en del av tjenestenes praksis, og styrke mestring av skolen for barn og familier som mottar tiltak fra tjenesten.

Forskningsprosjektet har fått bevilget ti millioner fra Norges forskningsråd. Prosjektet startet høsten 2016 og varte frem til våren 2021.

Samarbeidspartnere

RBUP Øst og Sør er den ansvarlige organisasjonen i samarbeid med NUBU. Videre er både utvikling og gjennomføring av prosjektet et samarbeid mellom ansatte i barneverntjenester, barnevernsklienter, forskere, undervisere, representanter fra brukerorganisasjoner og skolepersonell. Prosjektleder er Solveig Holen, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

Kontakt

Prosjektleder: Solveig Holen, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse
E-post: solveig.holen@r-bup.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern