logo

Søk

Tiltaksintegritet og brukerfornøydhet i et depresjonsmestringskurs for ungdom (DU)

I en ny studie har forskere fra Kunnskapssenter for utdanning (UiS) og NUBU undersøkt hvorvidt intervensjonen «DU - Mestringskurs for ungdom» har blitt levert slik den skal, og hvor fornøyde ungdommene selv var med å motta intervensjonen.


Illustrasjonsoto: Colourbox

Det man i klinisk forskning kaller for fidelitet (tiltaksintegritet) har å gjøre med hvorvidt en intervensjon blir levert slik den skal, i tråd med intervensjonens standardiserte manual eller «oppskrift». Dette er viktig kunnskap for å kunne trekke konklusjoner om effekten av et tiltak, for dersom denne kunnskapen mangler kan vi ikke vite om virkningen av et tiltak er knyttet til selve intervensjonen eller om det har å gjøre med andre faktorer som har påvirket implementeringsprosessen.  Å undersøke tiltaksintegritet er viktig både dersom man ønsker å gjenta en slik studie og for å kunne si noe om hvorvidt en intervensjon er overførbar til praksis. Tidligere forskning har vist at fokus på høy grad av etterfølgelse av manualen i en intervensjon gir betraktelig større sjanse for at den får den ønskede effekten for målgruppa.

Intervensjonen «DU - Mestringskurs for ungdom» er basert på kognitiv atferdsterapi og retter seg mot ungdom med mild til moderat depresjon. Intervensjonen har blitt evaluert gjennom en randomisert kontrollstudie, der resultatene viste en liten til middels nedgang i depressive symptomer for mottakerne av kurset sammenlignet med kontrollgruppen. Denne nye studien er en del av den samme evalueringen, og skal bidra til å få bredere forståelse av faktorer i implementering og utføring av intervensjonen som har betydning for effekten av tiltaket.

For å undersøke dette har forskerne i denne studien sett nærmere på fem ulike faktorer, nemlig a) forskningsdesign, b) hvordan opplæring av personellet som skal utføre intervensjonen er gjennomført, c) hvordan intervensjonen har blitt gjennomført i ulike miljøer, og om den er gjort i tråd med kursmanualen d) hvordan mottakerne av intervensjonen forstår innholdet i intervensjonen, og e) om mottakerne av intervensjonen evner å benytte seg av det de lærer i løpet av intervensjonen til sin egen hverdag. I tillegg har forskerne her også undersøkt hvor fornøyd ungdommene er etter å ha mottatt intervensjonen.


Artikkelforfatterne Serap Keles, Görel Bringedal og Thormod Idsøe. Foto: Moment Studio.

Ved å sammenstille innsamlede data fra elektroniske spørreskjemaer fant forskerne at intervensjonen «DU - Mestringskurs for ungdom» i høy grad ble levert til ungdommene slik den var tiltenkt, og i følge manualen. Resultatene viste til sammen en skåre på 71 % på sjekklisten, som noe høyere enn gjennomsnittet i denne type undersøkelser, og tett opp til 80 %, som betegner intervensjoner med høy grad av etterlevelse (fidelitet).

Ungdommene som har deltatt på kurset har også vurdert egen opplevelse og nytte av å delta, og de samlede tilbakemeldingene ga tilsammen uttrykk for høy grad av fornøydhet med kurset.

Funnene fra denne studien er viktige for å belyse hvor godt intervensjonen har vært implementert, og på den måten bidra til et mer pålitelig bilde av effekten av intervensjonen. Den tilfører også viktig kunnskap om faktorer i implementeringsprosessen som kan bidra til utvikling og optimalisering av intervensjonen videre.

 

Referanse: 
Keles, S., Bringedal, G., & Idsøe, T. (2021). Assessing Fidelity to and Satisfaction with the “Adolescent Coping with Depression Course” (ACDC) Intervention in a Randomized Controlled Trial. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behaviour Therapyhttps://doi.org/10.1007/s10942-021-00427-x

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring