logo

Søk

Lojalitet er viktigst

Lojalitet mot behandlingsopplegget har større betydning enn forholdet mellom familie og terapeut i PMTO-behandling.

I en publisert studie fra Atferdssenteret i det anerkjente tidsskriftet Journal of Consulting and Clinical Psychology, ble betydningen av lojalitet til behandlingsopplegget og forholdet mellom familie og terapeut undersøkt i sammenheng med Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO). 

Programfaktorer versus fellesfaktorer!

Statistiske modeller

Unikt ved denne studien var at programfaktorer og fellesfaktorer ble sammenliknet i statistiske modeller i forbindelse med utfall av Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO).

Studien fulgte 331 norske foreldre med barn i alderen 4–12 år, hvor familiene ble rekruttert gjennom ordinære prosedyrer i det norske hjelpeapparatet for barn med atferdsproblemer. Formålet i PMTO er å redusere negativ atferd og forsterke positiv atferd hos utsatte barn.

Programfaktorer og fellesfaktorer

Det første som ble undersøkt, var hvordan programfaktorer og fellesfaktorer utviklet seg i løpet av behandlingsperioden.

Hukkelberg og Ogden fant at begge faktorer var stabile over tid, det vil si at de forandret seg lite i behandlingsforløpet. Videre fant en at programfaktorer og fellesfaktorer i liten grad var påvirket av hverandre. Graden av lojalitet mot behandlingsopplegget hadde ikke betydning for forholdet mellom terapeut og familie i PMTO-behandlingen.

Lojalitet reduserte atferdsproblemene

Det andre som ble undersøkt, var hvordan programfaktorer og fellesfaktorer påvirket utfallet av PMTO, i form av reduksjon av barns atferdsproblemer. Et viktig poeng var den relative betydningen av de to faktorene. Studien viste at hvis terapeuten var lojal mot behandlingsopplegget, reduserte dette barnets atferdsproblemer. Et mer uventet funn var at forholdet mellom terapeut og familie i mindre grad var relatert til endring i barns problematferd.

Betydningen av lojalitet

Denne studien viser altså at lojalitet mot behandlingsopplegget fører til reduksjon av barns atferdsproblemer. Resultatene framhever følgelig betydningen av å være lojal mot behandlingsopplegget i PMTO.

Fellesfaktorer, i form av forholdet mellom terapeut og foreldre, så ikke ut til å ha like stor betydning for utfallet i PMTO-behandlingen. Resultatene i studien tyder på at programfaktorer har større relativ innvirkning på utfallet i PMTO enn fellesfaktorer.

Selv om programfaktorer og fellesfaktorer er teoretisk nærliggende begreper, kan de ses på som to uavhengige faktorer som hver for seg forklarer ulike momenter i behandlingsprosessen.   

Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). Working alliance and treatment fidelity as predictors of externalizing problem behaviors in parent management training. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 1010−1020.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring